Trwa ładowanie...
bEUrsXwB
Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
DataWalk SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2020-11-27
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2020-11-27
Sergiusz Borysławski
Członek Zarządu
2020-11-27
Katarzyna Graczyk
Prokurent

Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. zł)kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. EUR)kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży usług
8 939
1 875
2 012
435
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
-6 415
-8 359
-1 444
-1 940
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
-6 105
-10 440
-1 374
-2 423
Zysk (strata) brutto
-6 015
-10 394
-1 354
-2 412
Zysk (strata) netto
-6 137
-10 397
-1 382
-2 413
Łączne całkowite dochody
-6 133
-10 343
-1 381
-2 401
Liczba akcji (w szt.
4 465 048
4 030 784
4 465 048
4 030 784
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR
-1,37
-2,58
-0,31
-0,6
Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej
-5 321
-7 788
-1 198
-1 808
Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej
689
-1 887
155
-438
Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej
876
10 041
197
2 330
Przepływy pieniężne netto – razem
-3 756
366
-846
85
WYBRANE DANE FINANSOWE
Aktywa / Pasywa razem
22 370
23 858
4 942
5 603
Aktywa trwałe
9 058
6 598
2 001
1 549
Aktywa obrotowe
13 312
17 260
2 941
4 053
Kapitał własny
14 833
20 966
3 277
4 923
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
7 538
2 892
1 665
679
Zobowiązania długoterminowe
1 382
153
305
36
Zobowiązania krótkoterminowe
6 156
2 740
1 360
643

Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego

3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. zł)kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. EUR)kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży usług
6 783
1 875
1 527
435
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
-1 437
-8 514
-324
-1 976
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
-4 622
-10 557
-1 041
-2 450
Zysk (strata) brutto
-4 676
-10 474
-1 053
-2 431
Zysk (strata) netto
-4 676
-10 474
-1 053
-2 431
Łączne całkowite dochody
-4 676
-10 474
-1 053
-2 431
Liczba akcji (w szt.
4 465 048
4 030 784
4 465 048
4 030 784
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR
-1,05
-2,6
-0,24
-0,6
Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej
-1 511
-7 798
-340
-1 810
Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej
-3 085
-1 880
-695
-436
Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej
-351
10 041
-79
2 330
Przepływy pieniężne netto – razem
-4 948
363
-1 114
84
WYBRANE DANE FINANSOWE
Aktywa / Pasywa razem
20 522
22 988
4 534
5 398
Aktywa trwałe
10 372
7 776
2 291
1 826
Aktywa obrotowe
10 150
15 212
2 242
3 572
Kapitał własny
15 963
20 638
3 526
4 846
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
4 560
2 350
1 007
552
Zobowiązania długoterminowe
44
153
10
36
Zobowiązania krótkoterminowe
4 515
2 197
997
516
Zastosowane kursy EUR/PLN:- Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień kończący okres sprawozdawczy.-Pozycje sprawozdania z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu średniego euro będącego średnią arytmetyczną średnich kursów euro ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski i obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego.Kurs na ostatni dzień okresu:a) 1 EUR na dzień 30.09.2020 wyniósł 4,5268 PLNb) 1 EUR na dzień 31.12.2019 wyniósł 4,2585 PLN Kurs średni w danym okresie:a) 1 EUR w okresie od 01.01.2020 - 30.09.2020 wyniósł 4,4420 PLNb) 1 EUR w okresie od 01.01.2019 - 30.09.2019 wyniósł 4,3086 PLN
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
bEUrsXxj