Trwa ładowanie...
bFdFiVsl
Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
PKO BP SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2020-11-04
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2020-11-03
Danuta Szymańska
Dyrektor Pionu Rachunkowości
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w mln. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w mln. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. EUR)
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Wynik z tytułu odsetek
7 679
7 653
1 729
1 776
Wynik z tytułu prowizji i opłat
2 894
2 767
652
642
Wynik z działalności operacyjnej
3 086
4 609
695
1 070
Zysk brutto
3 101
4 632
698
1 075
Zysk netto (z uwzględnieniem udziałowców niesprawujących kontroli
2 015
3 308
454
768
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
2 018
3 308
454
768
Zysk na jedną akcję - podstawowy z zysku za okres (w PLN/EUR
1,61
2,65
0,36
0,61
Zysk na jedną akcję - rozwodniony z zysku za okres (w PLN/EUR
1,61
2,65
0,36
0,61
Dochody całkowite netto
3 198
3 707
720
860
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
28 524
-1 521
6 421
-353
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-38 882
-9 608
-8 753
-2 230
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
-2 287
-2 325
-515
-540
Przepływy pieniężne netto
-12 645
-13 454
-2 847
-3 123
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Suma aktywów
376 617
347 897
83 197
81 695
Kapitał własny ogółem
44 776
41 578
9 891
9 764
Kapitał przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej
44 788
41 587
9 894
9 766
Kapitał zakładowy
1 250
1 250
276
294
Liczba akcji (w mln
1 250
1 250
1 250
1 250
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR
35,82
33,26
7,91
7,81
Rozwodniona liczba akcji (w mln
1 250
1 250
1 250
1 250
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR
35,82
33,26
7,91
7,81
Łączny współczynnik kapitałowy
19,58
18,42
19,58
18,42
Kapitał Tier 1
40 120
36 717
8 863
8 622
Kapitał Tier 2
2 700
2 700
596
634
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Wynik z tytułu odsetek
6 905
6 934
1 554
1 609
Wynik z tytułu prowizji i opłat
2 275
2 122
512
493
Wynik z działalności operacyjnej
2 735
4 388
616
1 018
Zysk brutto
2 735
4 388
616
1 018
Zysk netto
1 797
3 231
405
750
Zysk na jedną akcję - podstawowy z zysku za okres (w PLN/EUR
1,44
2,58
0,32
0,6
Zysk na jedną akcję - rozwodniony z zysku za okres (w PLN/EUR
1,44
2,58
0,32
0,6
Dochody całkowite netto
2 861
3 443
644
799
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
27 672
1 164
6 230
270
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-38 647
-8 873
-8 700
-2 059
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
-1 677
-5 831
-378
-1 353
Przepływy pieniężne netto
-12 652
-13 540
-2 848
-3 143
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Suma aktywów
346 287
316 978
76 497
74 434
Kapitał własny ogółem
43 273
40 412
9 559
9 490
Kapitał zakładowy
1 250
1 250
276
294
Liczba akcji (w mln
1 250
1 250
1 250
1 250
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR
34,62
32,33
7,65
7,59
Rozwodniona liczba akcji (w mln
1 250
1 250
1 250
1 250
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR
34,62
32,33
7,65
7,59
Łączny współczynnik kapitałowy
21,55
20,66
21,55
20,66
Kapitał Tier 1
39 072
35 890
8 631
8 428
Kapitał Tier 2
2 700
2 700
596
634
WYBRANE POZYCJE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRZELICZONO NA EUR WEDŁUG NASTĘPUJĄCYCH KURSÓW od 01.01.2020do 30.09.2020 od 01.01.2019do 30.09.2019 średnia kursów NBP na koniec miesięcznych okresów (pozycje rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych)               4,4420              4,3086     30.09.2020    31.12.2019  kurs średni NBP na dzień (pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej)                    4,5268              4,2585
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
bFdFiVsT