Trwa ładowanie...
bEqQATVN

Notowania

Raport roczny R

Spółka
ZM Ropczyce SA
Okres
Raport roczny R
Tytuł
emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
Data utworzenia
1970-01-01
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2018-02-28
Józef Siwiec
Prezes Zarządu
2018-02-28
Marian Darłak
Wiceprezes Zarządu
2018-02-28
Robert Duszkiewicz
Wiceprezes Zarządu
2018-02-28
Maria Oboz-Lew
Główny Księgowy
2017 (w tys. zł)2016 (w tys. zł)2017 (w tys. EUR)2016 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
275 023
243 038
64 792
55 543
Koszt własny sprzedaży
216 879
194 168
51 094
44 374
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
21 657
18 305
5 102
4 183
Zysk (strata) brutto
14 394
17 900
3 391
4 091
Zysk (strata) netto
11 172
13 451
2 632
3 074
Średnioważona liczba udziałów/akcji w sztukach
6 987 488
4 745 619
6 987 488
4 745 619
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro
1,6
2,83
0,38
0,65
Aktywa trwałe
257 789
305 038
61 807
68 951
Aktywa obrotowe
180 567
143 867
43 291
32 520
Kapitał własny
301 498
297 635
72 286
67 277
Zobowiązania długoterminowe
88 711
93 674
21 269
21 174
Zobowiązania krótkoterminowe
84 590
57 596
20 281
13 019
Liczba akcji
6 987 488
6 987 488
6 987 488
6 987 488
Wartość księgowa na akcję (zł/euro
43,15
42,6
10,35
9,63
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
8 482
14 903
1 998
3 406
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-5 267
-2 139
-1 241
-489
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-3 392
-12 426
-799
-2 840
Kurs EURO/PLN 2016 2017- dla danych bilansowych 4,4240 4,1709- dla danych rachunku zysków i strat 4,3757 4,2447Do przeliczenia danych sprawozdania z sytuacji finansowej użyto kursu średniego NBP na dzień bilansowy.Do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych użyto kursu będącego średnią arytmetyczną kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień poszczególnych miesięcy danego okresu.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
bEqQATWv