Trwa ładowanie...
bEsbAXCd

Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
ZM Ropczyce SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2020-10-27
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2020-10-27
Józef Siwiec
Prezes Zarządu
2020-10-27
Marian Darłak
Wiceprezes Zarządu
2020-10-27
Robert Duszkiewicz
Wiceprezes Zarządu
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
223 557
252 039
50 328
58 497
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
173 856
195 663
39 139
45 412
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
25 472
26 209
5 734
6 083
Zysk (strata) brutto
25 754
26 304
5 798
6 105
Zysk (strata) netto
20 395
20 882
4 591
4 847
Średnioważona liczba udziałów/akcji w sztukach
4 506 303
4 352 627
4 506 303
4 352 627
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro
4,53
4,8
1,02
1,11
Aktywa trwałe a
244 103
243 584
53 924
57 199
Aktywa obrotowe a
195 284
197 474
43 140
46 372
Kapitał własny a
298 715
281 005
65 988
65 987
Zobowiązania długoterminowe a
53 750
65 794
11 874
15 450
Zobowiązania krótkoterminowe a
86 922
94 259
19 202
22 134
Liczba akcji
4 506 303
4 352 627
4 506 303
4 352 627
Wartość księgowa na akcję (zł/euro) a
66,29
64,56
14,64
15,16
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
37 079
46 464
8 347
10 784
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-11 655
-7 849
-2 624
-1 822
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-15 720
-33 008
-3 539
-7 661
a) dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej dotyczące okresu poprzedniego (w PLN i EUR), prezentowane są na koniec poprzedniego roku obrotowego, tj. 31.12.2019 Kurs EUR/PLN                                                                    30.09.2019      31.12.2019     30.09.2020- dla danych sprawozdania z sytuacji finansowej                       4,3736              4,2585            4,5268- dla danych rachunku zysków i strat                                       4,3086              4,3018           4,4420 Do przeliczenia danych sprawozdania z sytuacji finansowej użyto kursu średniego NBP na dzień bilansowy.Do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych użyto kur su będącego średnią arytmetyczną kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień poszczególnych miesięcy danego okresu.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
bEsbAXCL