Trwa ładowanie...
bEiRbYpx

Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
Sare SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2020-05-20
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2020-05-20
Przemysław Marcol
Członek Zarządu
2020-05-20
Wiktor Mazur
Członek Zarządu

Skonsolidowane dane finansowe:

1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
12 365
13 967
2 813
3 250
Koszty działalności operacyjnej
12 540
14 276
2 853
3 322
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
118
-315
27
-73
Zysk (strata) brutto
-112
-390
-26
-91
Zysk (strata) netto
-138
-360
-31
-84
Liczba udziałów/akcji w sztukach
2 486
2 486
2 486
2 486
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro
-0,06
-0,14
-0,01
-0,03
Aktywa trwałe
27 675
27 832
6 079
6 536
Aktywa obrotowe
14 765
16 287
3 244
3 825
Kapitał własny
27 598
28 042
6 062
6 585
Zobowiązania długoterminowe
3 054
2 872
671
674
Zobowiązania krótkoterminowe
11 789
13 206
2 590
3 101
Wartość księgowa na akcję (zł/euro
11,1
11,28
2,44
2,65
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
1 243
1 128
283
263
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-679
-727
-155
-169
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-139
579
-32
135

Jednostkowe dane finansowe:

1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
2 605
2 230
593
519
Koszty działalności operacyjnej
2 519
2 564
573
597
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
93
-350
21
-81
Zysk (strata) brutto
56
-387
13
-90
Zysk (strata) netto
34
-367
8
-85
Liczba udziałów/akcji w sztukach
2 486
2 486
2 486
2 486
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro
0,01
-0,15
0
-0,03
Aktywa trwałe
19 731
19 817
4 334
4 654
Aktywa obrotowe
2 875
2 580
632
606
Kapitał własny
16 318
16 284
3 585
3 824
Zobowiązania długoterminowe
2 046
1 921
449
451
Zobowiązania krótkoterminowe
4 242
4 192
932
984
Wartość księgowa na akcję (zł/euro
6,56
6,55
1,44
1,54
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
179
56
41
13
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
128
-486
29
-113
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-324
581
-74
135
Pozycje bilansowe prezentowane są odpowiednio na dzień 31.03.2020 r. i 31.12.2019 r. Liczba akcji podana w sztukach.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
bEiRbYqf