Trwa ładowanie...
bEgoBfhN

Notowania

Skonsolidowany raport półroczny PSr

Spółka
Sare SA
Okres
Skonsolidowany raport półroczny PSr
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2020-09-28
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2020-09-28
Rafał Zakrzewski
Prezes Zarządu
2020-09-28
Przemysław Marcol
Członek Zarządu
2020-09-28
Wiktor Mazur
Członek Zarządu

Skonsolidowane dane finansowe:

półrocze / 2020 (w tys. zł)półrocze /2019 (w tys. zł)półrocze / 2020 (w tys. EUR)półrocze /2019 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży usług
25 301
28 758
5 697
6 707
Koszty działalności operacyjnej
25 540
29 175
5 750
6 804
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
366
-469
83
-109
Zysk (strata) brutto
-5
-668
-1
-156
Zysk (strata) netto
-17
-764
-4
-178
Liczba udziałów/akcji w sztukach
2 485 775
2 291 551
2 485 775
2 291 551
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)*
-0,01
-0,33
0
-0,08
Aktywa trwałe*
22 622
23 140
5 065
5 434
Aktywa obrotowe*
14 414
16 005
3 228
3 758
Kapitał własny*
22 288
22 303
4 991
5 237
Zobowiązania długoterminowe*
4 504
3 735
1 009
877
Zobowiązania krótkoterminowe*
10 282
13 106
2 302
3 078
Wartość księgowa na akcję (zł/euro)*
8,97
8,97
2,01
2,11
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
3 999
996
901
232
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-1 267
-1 171
-285
-273
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-1 058
944
-238
220

Jednostkowe dane finansowe:

półrocze / 2020 (w tys. zł)półrocze /2019 (w tys. zł)półrocze / 2020 (w tys. EUR)półrocze /2019 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
4 485
4 226
1 010
986
Koszty działalności operacyjnej
4 396
4 805
990
1 121
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
-569
-925
-128
-216
Zysk (strata) brutto
677
3 392
152
791
Zysk (strata) netto
724
3 431
163
800
Liczba udziałów/akcji w sztukach
2 485 775
2 291 551
2 485 775
2 291 551
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)*
0,29
1,5
0,07
0,35
Aktywa trwałe*
19 098
19 607
4 276
4 604
Aktywa obrotowe*
2 588
2 580
580
606
Kapitał własny*
15 758
15 034
3 528
3 530
Zobowiązania długoterminowe*
2 642
2 845
592
668
Zobowiązania krótkoterminowe*
3 286
4 308
736
1 012
Wartość księgowa na akcję (zł/euro)*
6,34
6,05
1,42
1,42
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
921
25
207
6
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
1 027
-1 043
231
-243
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-1 945
998
-438
233
*Pozycje bilansowe prezentowane są odpowiednio na dzień 30.06.2020 r. i31.12.2019 r.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
bEgoBfiv