Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport półroczny PSr

Spółka
Śnieżka SA
Okres
Skonsolidowany raport półroczny PSr
Tytuł
emitent prowadzący działalność wytwórczą
Data utworzenia
2021-09-15
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2021-09-15
Piotr Mikrut
Prezes Zarządu
2021-09-15
Witold Waśko
Wiceprezes Zarządu

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej

półrocze / 2021 (w tys. zł)półrocze /2020 (w tys. zł)półrocze / 2021 (w tys. EUR)półrocze /2020 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
409 514
431 095
90 058
97 066
Zysk z działalności operacyjnej
45 978
64 116
10 111
14 436
Zysk brutto
46 221
63 601
10 165
14 321
Zysk netto
39 001
52 391
8 577
11 796
- Zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego
36 494
47 836
8 026
10 771
- Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące
2 507
4 555
551
1 026
Całkowity dochód za okres
39 997
48 229
8 796
10 859
- Całkowity dochód za okres przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego
36 606
44 525
8 050
10 025
- Całkowity dochód za okres przypadający na udziały niekontrolujące
3 391
3 704
746
834
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
40 427
59 179
8 891
13 325
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-41 778
-62 517
-9 188
-14 076
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
15 229
-1 761
3 349
-397
Przepływy pieniężne netto, razem
13 878
-5 099
3 052
-1 148
Aktywa, razem
838 774
777 541
185 537
174 102
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
531 234
470 128
117 509
105 268
Zobowiązania długoterminowe
168 924
107 430
37 366
24 055
Zobowiązania krótkoterminowe
362 310
362 698
80 143
81 213
Kapitał własny
307 540
307 413
68 028
68 834
- Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
279 264
277 169
61 773
62 062
- Kapitały przypadające udziałom niesprawującym kontroli
28 276
30 244
6 255
6 772
Kapitał zakładowy
12 618
12 618
2 791
2 825
Liczba akcji / średnioważona liczba akcji (w szt.
12 617 778
12 617 778
12 617 778
12 617 778
Zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR
3,09
4,15
0,68
0,93
- Zysk na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego
2,89
3,79
0,64
0,85
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR
3,09
4,15
0,68
0,93
- Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego
2,89
3,79
0,64
0,85
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR
24,37
24,36
5,39
5,46
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR
24,37
24,36
5,39
5,46
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom podmiotu dominującego (w PLN / EUR
3,6
2,6
0,8
0,58

Wybrane dane finansowe FFiL Śnieżka SA

półrocze / 2021 (w tys. zł)półrocze /2020 (w tys. zł)półrocze / 2021 (w tys. EUR)półrocze /2020 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
241 382
308 728
53 084
69 514
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
3 450
29 105
759
6 553
Zysk (strata) brutto
39 324
66 320
8 648
14 933
Zysk (strata) netto
39 806
59 057
8 754
13 297
Całkowity dochód za dany okres
38 922
58 892
8 560
13 260
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-83 121
32 569
-18 280
7 333
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-2 048
-42 150
-450
-9 491
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
95 091
11 520
20 912
2 594
Przepływy pieniężne netto, razem
9 922
1 939
2 182
437
Aktywa razem
815 437
709 890
180 374
158 954
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
606 261
491 990
134 105
110 163
Zobowiązania długoterminowe
395 771
188 442
87 544
42 195
Zobowiązania krótkoterminowe
210 490
303 548
46 560
67 969
Kapitał własny
209 176
217 900
46 270
48 791
Kapitał zakładowy
12 618
12 618
2 791
2 825
Liczba akcji (w szt.
12 617 778
12 617 778
12 617 778
12 617 778
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR
3,15
4,68
0,69
1,05
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR
3,15
4,68
0,69
1,05
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR
16,58
17,27
3,67
3,87
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR
16,58
17,27
3,67
3,87
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR
3,6
2,6
0,8
0,58
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.