Trwa ładowanie...
Notowania

Raport roczny R

Spółka
Śnieżka SA
Okres
Raport roczny R
Tytuł
emitent prowadzący działalność wytwórczą
Data utworzenia
2021-03-29
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2021-03-29
Piotr Mikrut
Prezes Zarządu
2021-03-29
Joanna Wróbel-Lipa
Wiceprezes Zarządu
2021-03-29
Witold Waśko
Wiceprezes Zarządu
2021-03-29
Zdzisław Czerwiec
Członek Zarządu
2021-03-29
Bożena Tabian
Główna Księgowa

Wybrane dane finansowe FFiL Śnieżka SA

2020 (w tys. zł)2019 (w tys. zł)2020 (w tys. EUR)2019 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
583 703
543 891
130 460
126 433
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
29 514
43 647
6 596
10 146
Zysk (strata) brutto
66 649
60 625
14 896
14 093
Zysk (strata) netto
56 381
49 209
12 601
11 439
Całkowity dochód za dany okres
56 669
48 740
12 666
11 330
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
45 259
38 746
10 116
9 007
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-80 059
-165 108
-17 894
-38 381
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
34 275
128 943
7 661
29 974
Przepływy pieniężne netto, razem
-525
2 581
-117
600
Aktywa razem
660 562
577 552
143 140
135 623
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
444 886
385 739
96 404
90 581
Zobowiązania długoterminowe
200 512
204 829
43 450
48 099
Zobowiązania krótkoterminowe
244 374
180 910
52 954
42 482
Kapitał własny
215 676
191 813
46 736
45 042
Kapitał zakładowy
12 618
12 618
2 734
2 963
Liczba akcji (w szt.
12 617 778
12 617 778
12 617 778
12 617 778
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR
4,47
3,9
1
0,91
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR
4,47
3,9
1
0,91
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR
17,09
15,2
3,7
3,57
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR
17,09
15,2
3,7
3,57
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR
2,6
2,6
0,56
0,61
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa