Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport roczny SRR

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Brak walorów wybranego typu
2021 (w tys. zł)2020 (w tys. zł)2021 (w tys. EUR)2020 (w tys. EUR)
Przychody
11 928 000
11 508 000
2 605 789
2 572 080
Zysk z działalności operacyjnej
2 211 000
404 000
483 015
90 295
Zysk przed opodatkowaniem
1 930 000
62 000
421 628
13 857
Zysk netto
1 672 000
46 000
365 265
10 281
Zysk netto przypisany właścicielom Orange Polska S.A.
1 672 000
46 000
365 265
10 281
Zysk na jedną akcję (w zł/EUR) (podstawowy i rozwodniony
1,27
0,04
0,28
0,01
Średnia ważona liczba akcji (w milionach
1 312
1 312
1 312
1 312
Całkowite dochody ogółem
2 001 000
33 000
437 138
7 376
Całkowite dochody ogółem przypisane właścicielom Orange Polska S.A.
2 001 000
33 000
437 138
7 376
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
3 101 000
3 005 000
677 444
671 628
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-1 156 000
-2 064 000
-252 540
-461 311
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
-1 371 000
-989 000
-299 508
-221 045
Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto
574 000
-48 000
125 396
-10 728

stan na: 31.12.2021 / 31.12.2020 / 31.12.2021 / 31.12.2020

2021 (w tys. zł)2020 (w tys. zł)2021 (w tys. EUR)2020 (w tys. EUR)
Aktywa obrotowe razem
4 137 000
3 363 000
899 465
728 742
Aktywa trwałe razem
22 020 000
20 937 000
4 787 581
4 536 925
Suma aktywów
26 157 000
24 300 000
5 687 046
5 265 667
Zobowiązania krótkoterminowe razem
4 353 000
7 637 000
946 428
1 654 893
Zobowiązania długoterminowe razem
9 193 000
6 064 000
1 998 739
1 314 033
Kapitał własny razem
12 611 000
10 599 000
2 741 879
2 296 741
Kapitał własny przypisany właścicielom Orange Polska S.A.
12 609 000
10 597 000
2 741 445
2 296 308
Kapitał zakładowy
3 937 000
3 937 000
855 981
853 125
W celu przeliczenia pozycji skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej w tabeli „Wybrane dane finansowe” na dzień 31 grudnia 2021 i 2020 roku, użyto średnich kursów NBP obowiązujących dla euro w tych dniach. Pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat, skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za lata zakończone 31 grudnia 2021 i 2020 roku przeliczono według kursów będących średnią arytmetyczną ze średnich kursów NBP z ostatnich dni każdego miesiąca za lata zakończone 31 grudnia 2021 i 2020 roku. Kursy walutowe użyte w celu przeliczenia pozycji skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, skonsolidowanego rachunku zysków i strat, skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przedstawione poniżej: 1 euro \ 31 grudnia 2021 \ 31 grudnia 2020 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej \ 4,5994 PLN \ 4,6148 PLN Skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych \ 4,5775 PLN \ 4,4742 PLN
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa