Trwa ładowanie...
bEJADtYl
Notowania

Raport kwartalny Q

Spółka
TXM SA w restrukturyzacji
Okres
Raport kwartalny Q
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2020-11-27
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2020-11-27
Marcin Łużniak
Wiceprezes Zarządu
2020-11-27
Agnieszka Smarzyńska
Wiceprezes Zarządu
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
101 586
167 517
22 869
38 880
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
-22 409
-33 063
-5 045
-7 674
Zysk (strata) z działalności kontynuowanej przed opodatkowaniem
-10 163
-42 527
-2 288
-9 870
Zysk (strata) netto
-10 163
-48 758
-2 288
-11 316
Całkowity zysk (strata) przypadający na akcjonariuszy
-10 163
-48 758
-2 288
-11 316
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
9 734
26 391
2 191
6 125
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
305
-1 721
69
-399
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-10 714
-24 807
-2 412
-5 758
Przepływy pieniężne netto, razem
-675
-137
-152
-32
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej i zaniechanej (w zł / EUR
-0,01
-1,41
0
-0,01
wg stanu na dzień
Aktywa razem
84 814
124 111
18 736
29 144
Aktywa obrotowe
31 758
46 938
7 016
11 022
Aktywa trwałe
53 056
77 173
11 720
18 122
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
109 808
210 333
24 257
49 391
Zobowiazania długoterminowe
43 060
29 578
9 512
6 946
Zobowiązania krótkoterminowe
66 748
63 604
14 745
14 936
Kapitał własny
-24 994
-86 221
-5 521
-20 247
Kapitał zakładowy
77 780
77 780
17 182
18 265
Liczba akcji
1 944 500 000
1 944 500 000
1 944 500 000
1 944 500 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR
-0,01
-0,04
-0,01
Powyższe dane finansowe za trzeci kwartał 2020 oraz 2019 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: − poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 30 września 2020 roku – 4,5268 PLN / EUR i na dzień 31 grudnia 2019 roku - 4,2585 PLN/EUR, − poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego (od 1 stycznia do 30 września 2020 roku – 4,4420 PLN / EUR i (od 1 stycznia do 30 września 2019 roku - 4,3086 PLN / EUR.
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
bEJADtYT