Trwa ładowanie...
bDIruLaZ

Notowania

Skonsolidowany raport roczny RS

Spółka
Unimot SA
Okres
Skonsolidowany raport roczny RS
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2017-04-28
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2017-04-28
Robert Brzozowski
Prezes Zarządu
2017-04-28
Marcin Zawisza
Wiceprezes Zarządu
2017-04-28
Małgorzata Garncarek
Członek Zarządu
2017-04-28
Małgorzata Walnik
Główna Księgowa
2016 (w tys. zł)2015 (w tys. zł)2016 (w tys. EUR)2015 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
2 531 575
1 368 248
578 556
326 957
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
40 946
17 068
9 358
4 079
Zysk (strata) brutto
37 538
15 006
8 579
3 586
Zysk (strata) netto
30 379
12 652
6 943
3 023
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-140 937
-8 228
-32 209
-1 966
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-11 389
-3 757
-2 603
-898
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
6 157
6 846
1 407
1 636
Przepływy pieniężne netto, razem
-146 169
-5 139
-33 405
-1 228
Aktywa, razem
580 566
216 201
131 231
50 734
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
484 646
152 915
109 549
35 883
Zobowiązania długoterminowe
37 275
24 722
8 426
5 801
Zobowiązania krótkoterminowe
447 371
128 193
101 124
30 082
Kapitał własny
95 920
63 286
21 682
14 851
Kapitał zakładowy
5 832
5 832
1 318
1 369
Liczba akcji (w tys. szt
5 832
5 832
5 832
5 832
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/euro
5,21
2,17
1,19
0,52
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/euro
5,21
2,17
1,19
0,52
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro)*
16,45
10,85
3,76
2,59
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro)*
16,45
10,85
3,76
2,59
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/euro
0,68
0,24
0,16
0,06
bDIruLbH