Trwa ładowanie...
bDJDdzYl

Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
Unimot SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2020-11-17
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2020-11-17
Adam Sikorski
Prezes Zarządu
2020-11-17
Robert Brzozowski
Wiceprezes Zarządu
2020-11-17
Marek Moroz
Wiceprezes Zarządu
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
3 515 899
3 139 135
791 512
728 574
Zysk/(strata) na działalności operacyjnej
6 283
56 296
1 414
13 066
Zysk/(strata) brutto
11 262
60 952
2 535
14 147
Zysk/(strata) netto przypadający na właścicieli jednostki dominującej
8 856
48 476
1 994
11 251
Zysk/(strata) netto
8 859
48 137
1 994
11 172
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
99 778
-17 559
22 462
-4 075
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-4 892
-4 016
-1 101
-932
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-26 705
-10 851
-6 012
-2 518
Przepływy pieniężne netto, razem
62 337
-40 743
14 033
-9 456
Aktywa, razem
698 827
687 120
154 375
161 353
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
459 083
440 184
101 414
103 366
Zobowiązania długoterminowe
32 632
21 005
7 209
4 932
Zobowiązania krótkoterminowe
426 451
419 179
94 206
98 433
Kapitał własny
239 744
246 936
52 961
57 987
Kapitał zakładowy
8 198
8 198
1 811
1 925
Liczba akcji (w tys. szt.
8 198
8 198
Zysk/(strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na właścicieli jednostki dominującej (w zł/euro)**
1,08
5,91
0,24
1,37
Rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na właścicieli jednostki dominującej (w zł/euro)**
1,08
5,91
0,24
1,37
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro)***
29,24
30,12
6,46
7,07
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro)***
29,24
30,12
6,46
7,07
*Dane dla pozycji dotyczących sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 31 grudnia natomiast dla pozycji dotyczących sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 30 września.** na 30.09.2020 r. liczba akcji  użyta do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku na jedną akcję zwykłą wynosiła 8 198 tys sztuk** na 30.09.2019 r. liczba akcji użyta do wyliczenia  zysku na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku na jedną akcję zwykłą wynosiła 8 198 tys sztuk*** na 30.09.2020 r. liczba akcji  użyta do wyliczenia wartości księgowej oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję wynosiła 8 198 tys sztuk*** na 31.12.2019 r. liczba akcji użyta do wyliczenia wartości księgowej oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję wynosiła  8 198 tys. sztuk Wybrane dane finansowe przeliczono na walutę euro w następujący szposób:Pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono na euro wg średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na 30.09.2020 r. 4,5268  zł/euro oraz dla danych porównawczych na 31.12.2019 r. 4,2585 zł/euro.Poszczególne pozycje dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień kalendarzowy poszczególnych miesięcy, który wyniósł odpowiednio 4,4420 zł/euro (9 miesięcy 2020 r.), 4,3086 zł/euro (9 miesięcy 2019 r.).
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
bDJDdzYT