Trwa ładowanie...
bESOURNN
Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
VRG SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
Data utworzenia
1970-01-01
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2020-11-10
Andrzej Jaworski
Prezes Zarządu
2020-11-10
Radosław Jakociuk
Wiceprezes Zarządu
2020-11-10
Michał Zimnicki
Wiceprezes Zarządu
2020-11-10
Erwin Bakalarz
Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE ZE SKONSOLIDOWANEGO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
621 710
735 804
139 960
170 776
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
-9 030
39 937
-2 033
9 269
Zysk (strata) brutto
-31 354
25 493
-7 058
5 917
Zysk (strata) netto
-29 300
19 645
-6 596
4 559
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
87 159
-13 827
19 621
-3 209
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-13 566
-9 574
-3 054
-2 222
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-49 620
2 197
-11 171
510
Przepływy pieniężne netto, razem
23 973
-21 204
5 397
-4 921
Pozycje dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są odpowiednio na dzień
Aktywa, razem
1 431 098
1 431 314
316 139
336 108
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
597 049
568 028
131 892
133 387
Zobowiązania długoterminowe
278 169
242 234
61 449
56 882
Zobowiązania krótkoterminowe
307 831
313 578
68 002
73 636
Kapitał własny
834 049
863 286
184 247
202 721
Kapitał zakładowy
49 122
49 122
10 851
11 535
Liczba akcji (w szt.
234 455 840
234 455 840
234 455 840
234 455 840
Rozwodniona liczba akcji (w szt.
241 505 840
241 505 840
241 505 840
241 505 840
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR
-0,12
0,08
-0,03
0,02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR
-0,12
0,08
-0,03
0,02
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR
3,56
3,68
0,79
0,86
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR
3,45
3,57
0,76
0,84
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR
0
0
0
0

WYBRANE DANE FINANSOWE Z JEDNOSTKOWEGO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
349 504
447 185
78 681
103 789
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
-28 458
15 750
-6 407
3 655
Zysk (strata) brutto
-40 674
8 487
-9 157
1 970
Zysk (strata) netto
-34 997
6 659
-7 879
1 546
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
63 539
-14 295
14 304
-3 318
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-4 683
-832
-1 054
-193
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-35 566
-735
-8 007
-171
Przepływy pieniężne netto, razem
23 290
-15 862
5 243
-3 681
Pozycje dotyczące jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są odpowiednio na dzień
Aktywa, razem
1 015 727
1 035 211
224 381
243 093
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
305 027
289 578
67 382
68 000
Zobowiązania długoterminowe
143 843
121 123
31 776
28 443
Zobowiązania krótkoterminowe
153 104
160 343
33 822
37 652
Kapitał własny
710 700
745 633
156 998
175 093
Kapitał zakładowy
49 122
49 122
10 851
11 535
Liczba akcji (w szt.
234 455 840
234 455 840
234 455 840
234 455 840
Rozwodniona liczba akcji (w szt.
241 505 840
241 505 840
241 505 840
241 505 840
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR
-0,15
0,03
-0,03
0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR
-0,14
0,03
-0,03
0,01
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR
3,03
3,18
0,67
0,75
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR
2,94
3,09
0,65
0,73
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR
0
0
0
0
Dane finansowe przeliczono na EUR wg nastepujących zasad:- poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na dzień 30.09.2020 roku 1 EUR = 4,5268 oraz na 31.12.2019 roku 1 EUR = 4,2585.- poszczególne pozycje sprawozdania z wyniku finansowego i pozostałych dochodów całkowitych oraz przepływów pieniężnych według kursów stanowiacych średnią arytmerycznąśrednich kursów ustalonych przez Nrodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca w następujacych okresach sprawozdawczych 01.01.2020 - 30.09.2020 oraz 01.01.2019 - 30.09.2019, odpowiednio: 1 EUR = 4,4420 i 1 EUR = 4,3086
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
bESOUROv