Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22018Q42018Q22017Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów0000
Zysk (strata) z działalności operacyjnej0000
Zysk (strata) brutto0000
Zysk (strata) netto0000
Przepływy netto0000
Przepływy netto z działalności operacyjnej0000
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej0000
Przepływy netto z działalności finansowej0000
Aktywa razem9 82714 52216 99621 282
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 5184 4844 55010 648
Zobowiązania długoterminowe1 1811 4121 2611 365
Zobowiązania krótkoterminowe1 3373 0723 2909 283
Kapitał własny7 30910 03812 44610 635
Kapitał zakładowy75 49175 48775 52661 072
Liczba akcji (tys. szt.)212 275,09212 275,09212 275,09167 498,70
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,030,050,060,06
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,000,000,000,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2019201820172016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów5578271 341310
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-4 234-6 848-5 702-5 119
Zysk (strata) brutto-3 551-19 382-11 482-6 761
Zysk (strata) netto-3 551-19 382-11 482-6 761
Przepływy netto-4 394-5 805-1 26315 993
Przepływy netto z działalności operacyjnej-4 327-8 714-9 545-7 050
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej34301 6798 626
Przepływy netto z działalności finansowej-702 4806 60314 417
Aktywa razem9 82716 99623 30518 957
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 5184 55010 2091 141
Zobowiązania długoterminowe1 1811 2611 1360
Zobowiązania krótkoterminowe1 3373 2909 0731 141
Kapitał własny7 30912 44613 09517 816
Kapitał zakładowy75 49175 52658 47851 299
Liczba akcji (tys. szt.)212 275,09212 275,09148 352,43148 352,43
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,030,060,090,12
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,02-0,09-0,08-0,05
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)