Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22018Q42018Q22017Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów0000
Zysk (strata) z działalności operacyjnej0000
Zysk (strata) brutto0000
Zysk (strata) netto0000
Przepływy netto0000
Przepływy netto z działalności operacyjnej0000
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej0000
Przepływy netto z działalności finansowej0000
Aktywa razem110 94799 086109 64191 491
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania23 61311 00818 92311 723
Zobowiązania długoterminowe12 78107 7569 807
Zobowiązania krótkoterminowe10 82210 99911 1571 907
Kapitał własny87 07987 82890 47079 534
Kapitał zakładowy661661661661
Liczba akcji (tys. szt.)21 670,0021 670,0021 670,0021 670,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)4,024,054,173,67
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,000,000,000,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów79 53875 69975 17958 457
Zysk (strata) z działalności operacyjnej11 5228 61323 31720 675
Zysk (strata) brutto13 7198 36321 784-9 588
Zysk (strata) netto13 5188 29921 755-9 641
Przepływy netto8 5175 7823 4194 331
Przepływy netto z działalności operacyjnej17 61510 40010 53110 315
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-6 606-4 618-1 821-1 119
Przepływy netto z działalności finansowej-2 4920-5 291-4 865
Aktywa razem99 08691 49181 83469 797
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania11 00811 72310 75923 776
Zobowiązania długoterminowe09 8079 35720 711
Zobowiązania krótkoterminowe10 9991 9071 3933 054
Kapitał własny87 82879 53470 86045 821
Kapitał zakładowy661661661661
Liczba akcji (tys. szt.)21 670,0021 670,0014 918,8614 918,86
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)4,053,674,753,07
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,620,381,46-0,65
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)