Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2017Q42017Q22016Q42016Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów0000
Zysk (strata) z działalności operacyjnej0000
Zysk (strata) brutto0000
Zysk (strata) netto0000
Przepływy netto0000
Przepływy netto z działalności operacyjnej0000
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej0000
Przepływy netto z działalności finansowej0000
Aktywa razem8 66410 70615 32425 975
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania3 0043 4367 73811 286
Zobowiązania długoterminowe408446451933
Zobowiązania krótkoterminowe2 5952 9907 28710 352
Kapitał własny6 0967 0607 24614 640
Kapitał zakładowy8 9708 28020 70120 701
Liczba akcji (tys. szt.)89 939,397 590,3920 701,1720 701,17
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,070,930,350,71
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,000,000,000,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2017201620152014
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów11 40814 4334 75491
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-3 972-2 017-1 859-420
Zysk (strata) brutto-4 134-2 380-1 986-290
Zysk (strata) netto-4 180-9 556-2 806-290
Przepływy netto29-4 1461 924-800
Przepływy netto z działalności operacyjnej-2 847-4 117-675-829
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej4 911-485-6 401-1 982
Przepływy netto z działalności finansowej-2 0354565 2892 015
Aktywa razem8 66415 32426 00121 065
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania3 0047 7389 1341 209
Zobowiązania długoterminowe4084511 041837
Zobowiązania krótkoterminowe2 5957 2877 589372
Kapitał własny6 0967 24616 86019 856
Kapitał zakładowy8 97020 70120 70120 701
Liczba akcji (tys. szt.)89 939,3920 701,1720 701,1720 701,17
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,070,350,810,96
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,05-0,46-0,14-0,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)