Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 9842 8664 3743 816
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-589384-3470
Zysk (strata) brutto-612376-107454
Zysk (strata) netto-541305-227454
Przepływy netto-34-11-161
Przepływy netto z działalności operacyjnej-511-3-194127
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej00-236-108
Przepływy netto z działalności finansowej477-8414-17
Aktywa razem10 5228 8478 5608 045
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania6 5243 9374 3253 420
Zobowiązania długoterminowe000405
Zobowiązania krótkoterminowe6 5243 9374 3253 015
Kapitał własny3 9994 9104 2354 625
Kapitał zakładowy3 2323 2323 2323 232
Liczba akcji (tys. szt.)32 324,0232 324,0232 324,0232 324,02
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,120,150,130,14
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,020,01-0,010,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

201820172016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów13 2285 1431 140
Zysk (strata) z działalności operacyjnej790573-275
Zysk (strata) brutto665513-275
Zysk (strata) netto545440-275
Przepływy netto-67-350
Przepływy netto z działalności operacyjnej-1 793-1 9370
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-340-1120
Przepływy netto z działalności finansowej2 0652 0140
Aktywa razem8 5604 2851 596
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania4 3259111 476
Zobowiązania długoterminowe000
Zobowiązania krótkoterminowe4 3259111 476
Kapitał własny4 2353 374120
Kapitał zakładowy3 2323 137250
Liczba akcji (tys. szt.)32 324,0232 324,0231 366,50
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,130,100,00
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,020,01-0,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)