Notowania

Agencja Rozwoju Innowacji SA (ARI)

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2018Q42018Q32017Q42017Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów252392245156
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-124874-51
Zysk (strata) brutto-135-158-57
Zysk (strata) netto-135758-57
Przepływy netto15-1855242
Przepływy netto z działalności operacyjnej67-17039-8
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-162700
Przepływy netto z działalności finansowej-35-421350
Aktywa razem8 0998 2201 5961 434
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania4 1214 1061 2271 123
Zobowiązania długoterminowe2932935151
Zobowiązania krótkoterminowe3 8273 8131 1761 072
Kapitał własny3 9794 114370312
Kapitał zakładowy757757757757
Liczba akcji (tys. szt.)7 571,447 571,447 571,447 571,44
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,530,540,050,04
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,020,000,01-0,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2018201720152014
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 4656901 3741 350
Zysk (strata) z działalności operacyjnej5264-219-516
Zysk (strata) brutto1310-234-577
Zysk (strata) netto2110-227-585
Przepływy netto-3716-444-713
Przepływy netto z działalności operacyjnej119-2-649-785
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-9599-180-416
Przepływy netto z działalności finansowej-62-81385487
Aktywa razem8 0991 5962 1862 083
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania4 1211 2271 3581 423
Zobowiązania długoterminowe29351201234
Zobowiązania krótkoterminowe3 8271 1761 1571 189
Kapitał własny3 979370814660
Kapitał zakładowy757757757523
Liczba akcji (tys. szt.)7 571,447 571,447 571,4437 944,44
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,530,050,110,02
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,000,00-0,03-0,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)