Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów4 5324 4064 2655 706
Zysk (strata) z działalności operacyjnej3661-20999
Zysk (strata) brutto111-44174
Zysk (strata) netto111-45074
Przepływy netto-910-10718
Przepływy netto z działalności operacyjnej103-229-206131
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej0-4-12-11
Przepływy netto z działalności finansowej-112243111-102
Aktywa razem9 30810 1949 6339 799
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania5 5506 4375 8875 664
Zobowiązania długoterminowe12358826196
Zobowiązania krótkoterminowe5 4276 3795 0615 468
Kapitał własny3 7583 7573 7464 135
Kapitał zakładowy229229229229
Liczba akcji (tys. szt.)2 293,602 293,602 293,602 293,60
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,641,641,631,80
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,000,01-0,200,03
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów22 70522 30021 44418 523
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-170292184331
Zysk (strata) brutto-486849135
Zysk (strata) netto-44048-12103
Przepływy netto14-1468854
Przepływy netto z działalności operacyjnej231-1 3811171 004
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-69-331-166-1 216
Przepływy netto z działalności finansowej-1481 566137266
Aktywa razem9 6338 6657 8838 596
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania5 8874 4795 8446 545
Zobowiązania długoterminowe826295376818
Zobowiązania krótkoterminowe5 0614 1845 4685 728
Kapitał własny3 7464 1862 0392 051
Kapitał zakładowy229159159159
Liczba akcji (tys. szt.)2 293,601 593,601 593,601 593,60
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,632,631,281,29
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,190,03-0,010,07
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)