DataTytułKursZmiana
2018-10-10
BML Podpisanie aneksów do umów z Bankiem Millennium S.A.
1,19
-2,52
2018-10-02
BML Uzyskanie dotacji na utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego z PO IR Działanie 2.1
1,11
0,00
2018-10-02
BML Rejestracja zmian Statutu Spółki
1,09
+1,83
2018-09-28
BML Spłata zobowiązań układowych przez Emitenta
1,13
-2,65
2018-09-27
BML Skarga na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oddalający skargę na decyzję Urzędu Patentowego RP w przedmiocie oddalenia wniosku o unieważnienie znaku towarowego Emitenta
1,13
0,00
2018-09-25
BML Powołanie członka Rady Nadzorczej Emitenta
1,12
0,00
2018-09-25
BML P /: formularz raportu półrocznego
1,12
0,00
2018-09-21
BML Spłata zobowiązań układowych przez Emitenta
1,16
-1,72
2018-09-19
BML Zawarcie aneksu do porozumienia z PARP
1,12
+1,79
2018-09-18
BML Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oddalający skargę na decyzję Urzędu Patentowego RP w przedmiocie oddalenia wniosku o unieważnienie znaku towarowego Emitenta
1,11
+0,90
2018-09-18
BML Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta
1,11
+0,90
2018-09-17
BML Dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu giełdowego
1,08
+2,78
2018-08-13
BML Powiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
1,18
0,00
2018-08-13
BML Zawiadomienie – znaczne pakiety akcji
1,18
0,00
2018-08-13
BML Powiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
1,18
0,00
2018-07-20
BML Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki przez Komisję Nadzoru Finansowego
1,06
0,00
2018-07-04
BML Korekta raportu okresowego za I kwartał 2018 r.
1,07
0,00
2018-06-26
BML Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 26.06.2018 r.
1,03
+3,88
2018-06-26
BML Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta
1,03
+3,88
2018-05-29
BML Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
1,22
0,00

Notowania