Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3 4373 6143 3383 579
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1159910687
Zysk (strata) brutto100758685
Zysk (strata) netto79586570
Przepływy netto-4210-1
Przepływy netto z działalności operacyjnej-421-379-201
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej00-2040
Przepływy netto z działalności finansowej00583200
Aktywa razem6 3446 7626 3855 974
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 9613 4573 1372 334
Zobowiązania długoterminowe391510608401
Zobowiązania krótkoterminowe2 5702 9472 5291 933
Kapitał własny3 3833 3053 2473 639
Kapitał zakładowy2 5332 5332 5332 533
Liczba akcji (tys. szt.)25 333,3325 333,3325 333,3325 333,33
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,130,130,130,14
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,000,000,000,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów12 91013 28411 43111 782
Zysk (strata) z działalności operacyjnej385404274146
Zysk (strata) brutto316338218109
Zysk (strata) netto251270185109
Przepływy netto03081-79
Przepływy netto z działalności operacyjnej-550-37045211
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-2330-88-290
Przepływy netto z działalności finansowej7834001240
Aktywa razem6 3856 6004 8675 000
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania3 1374 0082 5442 986
Zobowiązania długoterminowe608655612458
Zobowiązania krótkoterminowe2 5293 3531 9322 528
Kapitał własny3 2472 5922 3232 015
Kapitał zakładowy2 5331 7501 7101 710
Liczba akcji (tys. szt.)25 333,3317 500,0017 500,0017 500,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,130,150,130,12
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,010,010,010,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)