Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów5 1333 4084 4452 633
Zysk (strata) z działalności operacyjnej744525207301
Zysk (strata) brutto801498177333
Zysk (strata) netto644395197326
Przepływy netto30-401-9061 630
Przepływy netto z działalności operacyjnej-9521 055-5811 865
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-837-2 734-519-100
Przepływy netto z działalności finansowej1 8201 277194-135
Aktywa razem11 27012 0508 97310 373
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania7 6098 7986 2168 521
Zobowiązania długoterminowe3 4811 412106161
Zobowiązania krótkoterminowe4 1297 3866 1108 360
Kapitał własny3 6613 2522 7571 852
Kapitał zakładowy120120120120
Liczba akcji (tys. szt.)1 203,001 203,001 203,001 203,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)3,042,702,291,54
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,540,330,160,27
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

201820172016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów12 7903 6672 217
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 748315203
Zysk (strata) brutto1 569260165
Zysk (strata) netto1 333216135
Przepływy netto286524148
Przepływy netto z działalności operacyjnej1 4081 058125
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1 062-43817
Przepływy netto z działalności finansowej-61-966
Aktywa razem8 9733 6981 982
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania6 2162 274893
Zobowiązania długoterminowe106139246
Zobowiązania krótkoterminowe6 1102 135647
Kapitał własny2 7571 4241 088
Kapitał zakładowy120120120
Liczba akcji (tys. szt.)1 203,001 203,001 203,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,291,180,91
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)1,110,180,11
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)