Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów4896681 3992 048
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2504281 2491 852
Zysk (strata) brutto2344281 2631 848
Zysk (strata) netto2164001 0731 692
Przepływy netto3595092 274-310
Przepływy netto z działalności operacyjnej4305112 295-305
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-71-2-21-5
Przepływy netto z działalności finansowej0000
Aktywa razem7 8907 7127 1206 119
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania601638446442
Zobowiązania długoterminowe002960
Zobowiązania krótkoterminowe601638150442
Kapitał własny7 2907 0746 6735 677
Kapitał zakładowy679679679679
Liczba akcji (tys. szt.)679,44679,44679,44679,44
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)10,7310,419,828,36
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,320,591,582,49
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

20182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3 4660
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 442-643
Zysk (strata) brutto2 500-634
Zysk (strata) netto2 204-634
Przepływy netto2 413610
Przepływy netto z działalności operacyjnej442-1 951
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-31-40
Przepływy netto z działalności finansowej2 0012 600
Aktywa razem7 1202 419
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania44653
Zobowiązania długoterminowe2960
Zobowiązania krótkoterminowe15053
Kapitał własny6 6732 367
Kapitał zakładowy679647
Liczba akcji (tys. szt.)679,44647,08
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)9,823,66
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)3,24-0,98
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)