Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów458332418362
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-59-244-283-236
Zysk (strata) brutto-241-245-304-278
Zysk (strata) netto-254-237-290-268
Przepływy netto-13-5-14973
Przepływy netto z działalności operacyjnej347212-40-72
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-343-192-215101
Przepływy netto z działalności finansowej-16-2410644
Aktywa razem5 8148 4465 1598 409
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 7622 7212 4032 140
Zobowiązania długoterminowe0000
Zobowiązania krótkoterminowe2 7622 7212 4032 140
Kapitał własny1 7984 5841 7395 106
Kapitał zakładowy9 0579 0579 0579 057
Liczba akcji (tys. szt.)905,70905,70905,70905,70
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,995,061,925,64
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,28-0,26-0,32-0,30
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

201820172016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 1062 0942 561
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-4 303-2 551-531
Zysk (strata) brutto-4 285-3 174-543
Zysk (strata) netto3-30-543
Przepływy netto-9-640-2 933
Przepływy netto z działalności operacyjnej-116-1 796-2 659
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-214-178-192
Przepływy netto z działalności finansowej3211 334-82
Aktywa razem5 1598 2098 889
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 4031 719151
Zobowiązania długoterminowe000
Zobowiązania krótkoterminowe2 4031 719151
Kapitał własny1 7395 8988 738
Kapitał zakładowy9 0578 7238 723
Liczba akcji (tys. szt.)905,70872,30872,30
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,926,7610,02
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,00-0,04-0,62
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)