Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów10 95611 1179 3959 967
Zysk (strata) z działalności operacyjnej516269464247
Zysk (strata) brutto296190364118
Zysk (strata) netto172107364118
Przepływy netto189-53771
Przepływy netto z działalności operacyjnej-541463311-670
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-735-681-82-75
Przepływy netto z działalności finansowej1 466165-152745
Aktywa razem23 89018 90617 81518 015
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania16 28511 51010 67810 872
Zobowiązania długoterminowe3 9171 2321 1671 385
Zobowiązania krótkoterminowe12 36810 2799 5119 487
Kapitał własny7 6057 3957 1377 143
Kapitał zakładowy6 0396 0396 0396 039
Liczba akcji (tys. szt.)30 194,8430 194,8430 194,8430 194,84
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,250,240,240,24
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,010,000,010,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów38 32627 26319 60411 922
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 516343336193
Zysk (strata) brutto1 03389180134
Zysk (strata) netto7528910029
Przepływy netto-526-201139
Przepływy netto z działalności operacyjnej-769-604-355-2 447
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-422-458-1 982-825
Przepływy netto z działalności finansowej1 1871 0882 1363 411
Aktywa razem17 81514 38113 5209 474
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania10 6787 9247 1534 918
Zobowiązania długoterminowe1 16767800
Zobowiązania krótkoterminowe9 5117 2467 1534 918
Kapitał własny7 1376 4566 3674 557
Kapitał zakładowy6 0396 0396 0394 047
Liczba akcji (tys. szt.)30 194,8430 194,8430 194,8420 232,90
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,240,210,210,23
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,030,000,000,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)