Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów372131 345197
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-37632-58-154
Zysk (strata) brutto-402-13-114-206
Zysk (strata) netto-356-10233-216
Przepływy netto-3601 230-1-84
Przepływy netto z działalności operacyjnej-457-324407-306
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej43 523-21-12
Przepływy netto z działalności finansowej93-1 969-386235
Aktywa razem3 6994 3365 2505 109
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania3 0773 2924 5414 430
Zobowiązania długoterminowe02342 1742 231
Zobowiązania krótkoterminowe3 0773 0582 3672 199
Kapitał własny107463203170
Kapitał zakładowy432432432432
Liczba akcji (tys. szt.)4 318,604 318,604 318,604 318,60
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,030,110,050,04
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,08-0,020,01-0,05
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 2793 8751 2372 820
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-890402-1 290-952
Zysk (strata) brutto-1 106188-1 516-1 197
Zysk (strata) netto-957-33-1 396-1 036
Przepływy netto-2-107-534-1 707
Przepływy netto z działalności operacyjnej530101-116-404
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej74-75-41-907
Przepływy netto z działalności finansowej-606-132-377-397
Aktywa razem5 2505 5855 0556 616
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania4 5413 9473 3923 585
Zobowiązania długoterminowe2 1742 1292 5522 948
Zobowiązania krótkoterminowe2 3671 819840636
Kapitał własny2031 1591 1922 589
Kapitał zakładowy432432432432
Liczba akcji (tys. szt.)4 318,604 318,604 318,604 318,60
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,050,270,280,60
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,22-0,01-0,32-0,24
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)