Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów0112
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-38-55-21-51
Zysk (strata) brutto-38-55-21-52
Zysk (strata) netto-38-55-21-52
Przepływy netto2174134
Przepływy netto z działalności operacyjnej1 317-146134
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-900000
Przepływy netto z działalności finansowej-200150600
Aktywa razem3 2212 0021 6491 892
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 656393255182
Zobowiązania długoterminowe0000
Zobowiązania krótkoterminowe1 656393255182
Kapitał własny1 5651 6081 3941 710
Kapitał zakładowy112112112112
Liczba akcji (tys. szt.)1 122,441 122,441 122,441 122,44
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,391,431,241,52
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,03-0,05-0,02-0,05
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

201820172016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów579132
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-240-580-44
Zysk (strata) brutto-490-563-45
Zysk (strata) netto-490-563-45
Przepływy netto-144-1 4381 563
Przepływy netto z działalności operacyjnej-414-955-479
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej213-474-28
Przepływy netto z działalności finansowej57-92 070
Aktywa razem1 6492 0992 483
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania25521536
Zobowiązania długoterminowe000
Zobowiązania krótkoterminowe25521536
Kapitał własny1 3941 8842 447
Kapitał zakładowy112112112
Liczba akcji (tys. szt.)1 122,441 122,441 122,44
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,241,682,18
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,44-0,50-0,04
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)