Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2014Q42014Q32014Q22014Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów0000
Zysk (strata) z działalności operacyjnej23-7-26-21
Zysk (strata) brutto-5022 432-51
Zysk (strata) netto-5022 432-48
Przepływy netto60-20
Przepływy netto z działalności operacyjnej-6-120-3
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej00-10
Przepływy netto z działalności finansowej1212-12
Aktywa razem712 0122 0051 498
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 9441 6741 6694 627
Zobowiązania długoterminowe0000
Zobowiązania krótkoterminowe1 9441 6741 6694 627
Kapitał własny-1 873340338-2 906
Kapitał zakładowy88 03988 03988 03988 039
Liczba akcji (tys. szt.)1 760 777,271 760 777,271 760 777,271 760 777,27
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)-0,000,000,00-0,00
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,000,000,000,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2014201320122011
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów02104 027477
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 652-2 701-15 538-5 479
Zysk (strata) brutto281-4 802-78 961-7 360
Zysk (strata) netto282-4 411-79 324-7 424
Przepływy netto3-2-85657
Przepływy netto z działalności operacyjnej-9-77-1 391-3 634
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-119-196-820
Przepływy netto z działalności finansowej13567304 511
Aktywa razem713696 26756 683
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 9444 5905 6274 804
Zobowiązania długoterminowe0000
Zobowiązania krótkoterminowe1 9444 5905 6274 804
Kapitał własny-1 873-3 84856351 879
Kapitał zakładowy88 03988 03988 03960 031
Liczba akcji (tys. szt.)1 760 777,271 760 777,271 760 777,271 200 619,58
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)-0,00-0,000,000,04
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,00-0,00-0,04-0,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)