Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów209219166197
Zysk (strata) z działalności operacyjnej21321954
Zysk (strata) brutto1326948
Zysk (strata) netto8211846
Przepływy netto000-3
Przepływy netto z działalności operacyjnej-1-4-17631
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej0000
Przepływy netto z działalności finansowej14176-34
Aktywa razem1 7921 7141 6411 628
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania709639588593
Zobowiązania długoterminowe150161163147
Zobowiązania krótkoterminowe559479424446
Kapitał własny1 0831 0741 0531 035
Kapitał zakładowy188188188188
Liczba akcji (tys. szt.)1 875,001 875,001 875,001 875,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,580,570,560,55
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,000,010,010,03
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów7428349471 024
Zysk (strata) z działalności operacyjnej120733090
Zysk (strata) brutto92512072
Zysk (strata) netto97421650
Przepływy netto000-9
Przepływy netto z działalności operacyjnej-219-38-101-279
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej0-5-4-148
Przepływy netto z działalności finansowej21842104419
Aktywa razem1 6411 4741 2371 118
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania588517323219
Zobowiązania długoterminowe1631077427
Zobowiązania krótkoterminowe424411249193
Kapitał własny1 053956914898
Kapitał zakładowy188188188188
Liczba akcji (tys. szt.)1 875,001 875,001 875,001 875,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,560,510,490,48
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,050,020,010,03
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)