Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów705658598749
Zysk (strata) z działalności operacyjnej200100237134
Zysk (strata) brutto65377511
Zysk (strata) netto56337511
Przepływy netto1388-81-28
Przepływy netto z działalności operacyjnej4316-220470
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej000-104
Przepływy netto z działalności finansowej-41781139-394
Aktywa razem30 35830 36830 53330 446
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania15 30015 36615 55715 552
Zobowiązania długoterminowe10 15010 29210 49410 323
Zobowiązania krótkoterminowe5 1505 0745 0635 229
Kapitał własny15 05815 00214 97614 894
Kapitał zakładowy10 42010 42010 42010 420
Liczba akcji (tys. szt.)50 851,2050 851,2050 851,2050 851,20
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,300,290,290,29
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,000,000,000,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

201820172016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 6822 7102 857
Zysk (strata) z działalności operacyjnej729463-705
Zysk (strata) brutto206-49-1 232
Zysk (strata) netto206-49-1 233
Przepływy netto-1151848
Przepływy netto z działalności operacyjnej5251 652737
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej240-137-10 752
Przepływy netto z działalności finansowej-880-1 49710 063
Aktywa razem30 53330 83930 993
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania15 55716 06916 174
Zobowiązania długoterminowe10 49410 69111 503
Zobowiązania krótkoterminowe5 0635 3784 671
Kapitał własny14 97614 77014 819
Kapitał zakładowy10 42010 42010 420
Liczba akcji (tys. szt.)50 851,2050 851,2050 851,20
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,290,290,29
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,00-0,00-0,02
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)