Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów306357275261
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-44-417-64
Zysk (strata) brutto-34-3214-24
Zysk (strata) netto-34-323-12
Przepływy netto-258-12-1 83022
Przepływy netto z działalności operacyjnej-268-21-1 652-115
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej100-420
Przepływy netto z działalności finansowej09-136136
Aktywa razem6 4976 5356 5456 675
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania455028160
Zobowiązania długoterminowe0000
Zobowiązania krótkoterminowe455028160
Kapitał własny6 4526 4866 5186 515
Kapitał zakładowy8 0368 0368 0368 036
Liczba akcji (tys. szt.)73 052,1873 052,1873 052,1873 052,18
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,090,090,090,09
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,000,000,000,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów86649553
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-68-2 282-231-481
Zysk (strata) brutto20-2 434-172-496
Zysk (strata) netto8-2 423-172-516
Przepływy netto-2 5436 819-1136
Przepływy netto z działalności operacyjnej-2 224-193-119-96
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej0006
Przepływy netto z działalności finansowej-3207 012108126
Aktywa razem6 5456 8852 2363 469
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania283761 2682 265
Zobowiązania długoterminowe0000
Zobowiązania krótkoterminowe283761 2682 265
Kapitał własny6 5186 5099691 204
Kapitał zakładowy8 0361034 7004 700
Liczba akcji (tys. szt.)73 052,18940,0042 727,2742 727,27
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,096,920,020,03
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,00-2,58-0,00-0,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)