Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów312145637919
Zysk (strata) z działalności operacyjnej155-233-191-52
Zysk (strata) brutto147-241-199-75
Zysk (strata) netto147-241-183-91
Przepływy netto12-11568-27
Przepływy netto z działalności operacyjnej-13-1106856
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej25000
Przepływy netto z działalności finansowej0-5-1-83
Aktywa razem2 4962 6782 5803 557
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania3 6744 0033 6653 421
Zobowiązania długoterminowe941941946967
Zobowiązania krótkoterminowe2 7323 0612 7192 454
Kapitał własny-1 177-1 325-1 084136
Kapitał zakładowy1 4811 4811 4811 481
Liczba akcji (tys. szt.)14 808,9214 808,9214 808,9214 808,92
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)-0,08-0,09-0,070,01
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,01-0,02-0,01-0,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

201820172016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3 6435 1826 323
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 568-258-418
Zysk (strata) brutto-1 657-373-520
Zysk (strata) netto-1 657-385-508
Przepływy netto92-1387
Przepływy netto z działalności operacyjnej3792775
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-7-15-110
Przepływy netto z działalności finansowej-279-401112
Aktywa razem2 5803 4294 125
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania3 6652 8563 059
Zobowiązania długoterminowe9461 1691 082
Zobowiązania krótkoterminowe2 7191 6871 976
Kapitał własny-1 0845731 066
Kapitał zakładowy1 4811 4811 481
Liczba akcji (tys. szt.)14 808,9214 808,9214 808,92
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)-0,070,040,07
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,11-0,03-0,03
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)