Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 7731 5704 3641 994
Zysk (strata) z działalności operacyjnej323657338
Zysk (strata) brutto214257638
Zysk (strata) netto21953553
Przepływy netto257468
Przepływy netto z działalności operacyjnej-77520115
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej0460
Przepływy netto z działalności finansowej31-5-20-107
Aktywa razem3 2773 3667 7614 241
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 6022 1747 1153 548
Zobowiązania długoterminowe3668349112
Zobowiązania krótkoterminowe2 5662 1066 7663 436
Kapitał własny6761 192646693
Kapitał zakładowy441441441441
Liczba akcji (tys. szt.)4 408,714 408,714 408,714 408,71
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,150,270,150,16
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,010,000,120,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów9 6369 39811 1478 735
Zysk (strata) z działalności operacyjnej349-988444168
Zysk (strata) brutto359-1 036408143
Zysk (strata) netto215-991305143
Przepływy netto-8-12422-380
Przepływy netto z działalności operacyjnej119293476-169
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-10-147-115-39
Przepływy netto z działalności finansowej-118-270-338-171
Aktywa razem7 7613 8234 4273 241
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania7 1153 3923 0051 983
Zobowiązania długoterminowe349214825265
Zobowiązania krótkoterminowe6 7663 1772 1801 718
Kapitał własny6464311 4221 259
Kapitał zakładowy441441441442
Liczba akcji (tys. szt.)4 408,714 408,714 408,714 415,46
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,150,100,320,28
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,05-0,230,070,03
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)