Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów0020
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-24-55-27-42
Zysk (strata) brutto-39-11-376-98
Zysk (strata) netto-39-11-376-98
Przepływy netto-56-6-15
Przepływy netto z działalności operacyjnej-29-31948-1 025
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej2439-9551 012
Przepływy netto z działalności finansowej0-11-3
Aktywa razem332377364740
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania186191168169
Zobowiązania długoterminowe0000
Zobowiązania krótkoterminowe186191168169
Kapitał własny146186196572
Kapitał zakładowy300300300300
Liczba akcji (tys. szt.)3 000,003 000,003 000,003 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,050,060,070,19
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,01-0,00-0,13-0,03
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów4147109151
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1141-73-100
Zysk (strata) brutto-362-224303-98
Zysk (strata) netto-362-250303-98
Przepływy netto-32-9-35
Przepływy netto z działalności operacyjnej-139-255137-35
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej137-44-2080
Przepływy netto z działalności finansowej-2301620
Aktywa razem3641 731758372
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1681 173248199
Zobowiązania długoterminowe0015106
Zobowiązania krótkoterminowe1681 17323394
Kapitał własny196558510172
Kapitał zakładowy300300300265
Liczba akcji (tys. szt.)3 000,003 000,003 000,002 654,50
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,070,190,170,07
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,12-0,080,10-0,04
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)