Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów102344825
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-526-756-697-1 025
Zysk (strata) brutto-531-762-705-1 027
Zysk (strata) netto-531-762-705-1 027
Przepływy netto58143-172495
Przepływy netto z działalności operacyjnej-525-50822-337
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-276-68-517-168
Przepływy netto z działalności finansowej8587193241 000
Aktywa razem8 6918 2738 4949 660
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania6 6125 6635 8416 630
Zobowiązania długoterminowe0000
Zobowiązania krótkoterminowe6 6125 6635 8416 630
Kapitał własny2 0792 6102 6533 031
Kapitał zakładowy683633633583
Liczba akcji (tys. szt.)6 828,836 328,836 328,835 828,83
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,300,410,420,52
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,08-0,12-0,11-0,18
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

201820172016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów119518
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-4 099-4 324-1 047
Zysk (strata) brutto-4 102-4 293-1 063
Zysk (strata) netto-4 102-4 293-1 063
Przepływy netto-2 5612 356134
Przepływy netto z działalności operacyjnej-2 861-5 197-1 312
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1 024-350-390
Przepływy netto z działalności finansowej1 3247 9021 835
Aktywa razem8 49411 5951 992
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania5 8416 167324
Zobowiązania długoterminowe00150
Zobowiązania krótkoterminowe5 8416 167174
Kapitał własny2 6535 4281 669
Kapitał zakładowy633583513
Liczba akcji (tys. szt.)6 328,835 828,835 828,83
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,420,930,29
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,65-0,74-0,18
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)