Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 0382 1881 9101 552
Zysk (strata) z działalności operacyjnej168161103146
Zysk (strata) brutto160165112149
Zysk (strata) netto71681287
Przepływy netto33-82-293-128
Przepływy netto z działalności operacyjnej10115-5275
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-60-86-235-195
Przepływy netto z działalności finansowej-8-10-6-8
Aktywa razem5 0795 1084 9014 983
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania691705641595
Zobowiązania długoterminowe14202531
Zobowiązania krótkoterminowe677685616564
Kapitał własny4 3884 4034 2604 388
Kapitał zakładowy120120120120
Liczba akcji (tys. szt.)1 197,831 197,831 197,831 197,83
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)3,663,683,563,66
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,060,060,010,07
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

20182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów6 8986 331
Zysk (strata) z działalności operacyjnej7781 291
Zysk (strata) brutto7691 295
Zysk (strata) netto3991 049
Przepływy netto-583-751
Przepływy netto z działalności operacyjnej3321 074
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-876-701
Przepływy netto z działalności finansowej-39-1 124
Aktywa razem4 9014 341
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania641480
Zobowiązania długoterminowe2557
Zobowiązania krótkoterminowe616423
Kapitał własny4 2603 861
Kapitał zakładowy120120
Liczba akcji (tys. szt.)1 197,831 197,83
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)3,563,22
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,330,88
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)