Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

WAŻNE:
Zarobki w Polsce rozczarowały. GUS podał dane

Szukaj spółki
Wybierz spółkę
Wybierz sektor
Narysuj wykres
Raport kwartalne
  • Raporty skonsolidowane
  • Raporty jednostkowe
 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto *
Przepływy netto
Przepływy netto z działalności operacyjnej
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy netto z działalności finansowej
Aktywa razem
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji (tys. szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30
4 376 839 4 825 532 4 544 709 4 115 954
59 198 850 244 226 531 342 546
-65 731 791 098 275 997 241 063
-69 124 636 153 188 466 188 030
34 590 -370 856 -1 336 474 1 999 460
514 280 663 260 637 176 1 013 726
-423 244 -982 170 -881 452 -692 227
-56 446 -51 946 -1 092 198 1 677 961
35 052 682 35 480 795 35 792 021 35 619 908
16 333 447 16 703 807 17 724 208 17 743 766
12 325 264 12 219 070 12 738 005 13 691 332
4 008 183 4 484 737 4 986 203 4 052 434
18 686 055 18 744 706 18 036 446 17 844 827
8 762 747 8 762 747 8 762 747 8 762 747
1 752 549,39 1 752 549,39 1 752 549,39 1 752 549,39
10,66 10,70 10,29 10,18
-0,04 0,36 0,11 0,11
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
Raport roczne
  • Raporty skonsolidowane
  • Raporty jednostkowe
 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto *
Przepływy netto
Przepływy netto z działalności operacyjnej
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy netto z działalności finansowej
Aktywa razem
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji (tys. szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
17 416 029 17 646 489 18 264 440 18 577 479
1 806 271 801 522 -1 901 216 1 830 113
1 757 652 508 861 -2 187 771 1 499 151
1 380 663 367 468 -1 807 317 1 180 893
446 620 27 018 -1 080 356 866 923
3 558 667 3 064 215 3 387 458 2 617 907
-3 871 676 -3 627 458 -3 942 122 -3 386 733
759 629 590 261 -525 692 1 635 749
35 792 021 33 456 894 32 071 433 34 559 193
17 724 208 16 777 576 16 023 276 16 562 629
12 738 005 11 968 719 8 583 950 11 744 092
4 986 203 4 808 857 7 439 326 4 733 567
18 036 446 16 649 266 16 018 328 17 966 448
8 762 747 8 762 747 8 762 747 8 762 747
1 752 549,39 1 752 549,39 1 752 549,39 1 752 549,39
10,29 9,50 9,14 10,25
0,79 0,21 -1,03 0,67
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
Walor Kurs Zm.[%] Obrót
[mln]
Tauron Polska Energia SA 1,83 +0,55 7,18
Statystyka sesji
Największe Wzrosty
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
Patentus SA 1,27 +19,81 0,07
Starhedge SA 0,49 +19,51 0,00
Braster SA 1,40 +17,65 0,64
Największe Spadki
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
Próchnik SA 0,01 -50,00 0,00
PBS Finanse SA 0,35 -22,22 0,00
OT Logistics SA 7,40 -15,43 0,02