Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Szukaj spółki
Wybierz spółkę
Wybierz sektor
Narysuj wykres
Raport kwartalne
  • Raporty skonsolidowane
  • Raporty jednostkowe
 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto *
Przepływy netto
Przepływy netto z działalności operacyjnej
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy netto z działalności finansowej
Aktywa razem
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji (tys. szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
4 115 954 4 165 829 4 589 537 4 654 899
342 546 463 641 773 553 275 567
241 063 421 485 819 107 139 075
188 030 364 337 639 830 92 989
1 999 460 -7 295 -209 071 223 276
1 013 726 1 032 062 875 703 658 861
-692 227 -760 982 -1 537 015 -896 655
1 677 961 -278 375 452 241 461 070
35 619 908 33 225 894 33 216 131 33 456 894
17 743 766 15 557 136 15 911 843 16 777 576
13 691 332 11 929 895 12 037 860 11 968 719
4 052 434 3 627 241 3 873 983 4 808 857
17 844 827 17 637 954 17 273 527 16 649 266
8 762 747 8 762 747 8 762 747 8 762 747
1 752 549,39 1 752 549,39 1 752 549,39 1 752 549,39
10,18 10,06 9,86 9,50
0,11 0,21 0,37 0,05
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
Raport roczne
  • Raporty skonsolidowane
  • Raporty jednostkowe
 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto *
Przepływy netto
Przepływy netto z działalności operacyjnej
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy netto z działalności finansowej
Aktywa razem
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji (tys. szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
17 646 489 18 264 440 18 577 479 19 131 122
801 522 -1 901 216 1 830 113 1 934 066
508 861 -2 187 771 1 499 151 1 686 330
367 468 -1 807 317 1 180 893 1 308 318
27 018 -1 080 356 866 923 -350 506
3 064 215 3 387 458 2 617 907 4 079 082
-3 627 458 -3 942 122 -3 386 733 -4 180 488
590 261 -525 692 1 635 749 -249 100
33 456 894 32 071 433 34 559 193 32 355 570
16 777 576 16 023 276 16 562 629 14 562 071
11 968 719 8 583 950 11 744 092 9 304 341
4 808 857 7 439 326 4 733 567 5 257 730
16 649 266 16 018 328 17 966 448 17 327 165
8 762 747 8 762 747 8 762 747 8 762 747
1 752 549,39 1 752 549,39 1 752 549,39 1 752 549,39
9,50 9,14 10,25 9,89
0,21 -1,03 0,67 0,75
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
Walor Kurs Zm.[%] Obrót
[mln]
Tauron Polska Energia SA 2,74 +0,00 6,75
Statystyka sesji
Największe Wzrosty
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
Kerdos Group SA w upadłości 0,02 +100,00 0,00
Bumech SA w restrukturyzacji 0,39 +34,48 1,79
Agroton Plc 5,94 +24,79 0,50
Największe Spadki
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
Regnon SA w restrukturyzacji 0,15 -16,67 0,00
DGA SA 6,12 -15,00 0,12
LW Bogdanka SA 55,10 -11,41 2,21