Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2016Q42016Q32016Q22015Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów19201690
Zysk (strata) z działalności operacyjnej6 467-8-1 826-2 608
Zysk (strata) brutto6 462-8-3 931-2 608
Zysk (strata) netto6 397-8-3 931-2 608
Przepływy netto-790440
Przepływy netto z działalności operacyjnej54704 8320
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej0000
Przepływy netto z działalności finansowej-6250-4 7870
Aktywa razem7393293212 170
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania11 0378 0358 02815 511
Zobowiązania długoterminowe1 6002 1252 1251 600
Zobowiązania krótkoterminowe9 4375 9105 90213 911
Kapitał własny-10 965-7 103-7 095-3 341
Kapitał zakładowy2 5002 5002 5002 500
Liczba akcji (tys. szt.)250 000,00250 000,00250 000,00250 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)-0,04-0,03-0,03-0,01
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,030,00-0,02-0,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2016201520142013
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów55001 0440
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-196-2 674-2 048-636
Zysk (strata) brutto-625-3 035-2 104-6 445
Zysk (strata) netto-624-3 035-2 104-6 445
Przepływy netto00254-3
Przepływy netto z działalności operacyjnej11 820-50734-3
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej0290-4800
Przepływy netto z działalności finansowej-11 820-24000
Aktywa razem7312 17020 3865 617
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania11 03715 51120 6603 787
Zobowiązania długoterminowe1 6001 60014 5401 600
Zobowiązania krótkoterminowe9 43713 9116 1212 187
Kapitał własny-10 965-3 341-2751 830
Kapitał zakładowy2 5002 5002 5002 500
Liczba akcji (tys. szt.)250 000,00250 000,00250 000,00250 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)-0,04-0,01-0,000,01
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,00-0,01-0,01-0,03
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)