Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2015Q42015Q32015Q12014Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów137147354
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-2861 080-141-392
Zysk (strata) brutto-586963-192-437
Zysk (strata) netto-586963-125-601
Przepływy netto9-43-91130
Przepływy netto z działalności operacyjnej9-43-9162
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej00068
Przepływy netto z działalności finansowej0000
Aktywa razem6 4466 7537461 009
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 133854747813
Zobowiązania długoterminowe0000
Zobowiązania krótkoterminowe1 133854747813
Kapitał własny5 3135 899-926-802
Kapitał zakładowy4 1004 1004 1004 100
Liczba akcji (tys. szt.)101 000,0041 000,0041 000,0041 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,050,14-0,02-0,02
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,010,02-0,00-0,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2015201420132012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów469631 6002 129
Zysk (strata) z działalności operacyjnej685-1 238-3 759-190
Zysk (strata) brutto-1 253-1 410-3 814-172
Zysk (strata) netto-1 253-911-3 589-179
Przepływy netto342419-477
Przepływy netto z działalności operacyjnej34-4619-450
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej0700-27
Przepływy netto z działalności finansowej0000
Aktywa razem6 4461 0091 2434 069
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 133813736260
Zobowiązania długoterminowe0000
Zobowiązania krótkoterminowe1 133813736260
Kapitał własny5 313-8022213 810
Kapitał zakładowy4 1004 1004 1004 100
Liczba akcji (tys. szt.)101 000,0041 000,0041 000,0041 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,05-0,020,010,09
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,01-0,02-0,09-0,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)