Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów150440
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-736-567-677-529
Zysk (strata) brutto-759-590-701-553
Zysk (strata) netto-760-590-695-553
Przepływy netto97-22
Przepływy netto z działalności operacyjnej-491-598-559-513
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej00-1-2
Przepływy netto z działalności finansowej501605558517
Aktywa razem1 1771 3411 3781 510
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania12 94712 35111 79911 235
Zobowiązania długoterminowe0000
Zobowiązania krótkoterminowe12 94712 35111 79911 235
Kapitał własny-11 770-11 010-10 420-9 725
Kapitał zakładowy0000
Liczba akcji (tys. szt.)22 000,0022 000,0022 000,0022 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)-0,54-0,50-0,47-0,44
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,04-0,03-0,03-0,03
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów12022151
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-2 911-2 539-3 257-4 000
Zysk (strata) brutto-3 005-2 632-3 349-4 040
Zysk (strata) netto-3 001-2 631-3 351-4 040
Przepływy netto-18612-1 079
Przepływy netto z działalności operacyjnej-2 113-2 259-3 142-3 496
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-60-5-82
Przepływy netto z działalności finansowej2 1022 2653 1592 500
Aktywa razem1 3782 0062 4142 637
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania11 7999 4257 2734 314
Zobowiązania długoterminowe0000
Zobowiązania krótkoterminowe11 7999 4257 2734 314
Kapitał własny-10 420-7 420-4 859-1 677
Kapitał zakładowy0000
Liczba akcji (tys. szt.)22 000,0022 000,0022 000,0022 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)-0,47-0,34-0,22-0,08
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,14-0,12-0,15-0,18
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)