Notowania

net
15.05.2012 08:11

Netia miała stratę w pierwszym kwartale

Grupa Netii w pierwszym kwartale 2012 roku miała 9,8 mln zł straty netto. W drugim kwartale wynik nadal będzie ujemny.

Podziel się
Dodaj komentarz
(spółka)

Grupa Netii zanotowała w pierwszym kwartale 2012 roku 9,8 mln zł straty netto przypadającej na akcjonariuszy jednostki dominującej wobec 23,04 mln zł straty rok wcześniej. Analitycy oczekiwali zysku netto w I kw. 2012 roku średnio 6,6 mln zł. Grupa Netii zakłada, że w II kw. 2012 r. wynik netto nadal będzie ujemny, a zysk netto pojawi się w III kw. 2012 roku.

Spółka podała w raporcie, że strata netto odnotowana w I kw. 2012 r. uwzględniała 13,3 mln zł odsetek z tytułu obsługi zadłużenia zaciągniętego na potrzeby akwizycji Grupy Dialog, natomiast w I kw. 2011 r. pozycja ta obejmowała koszt w kwocie 58,3 mln zł poniesiony w 2010 r. w związku z podatkiem dochodowym CIT za 2003 r. (Netia spodziewa się ostatecznej rozprawy apelacyjnej w sprawie podatku CIT za 2003 r. pod koniec 2012 r. lub na początku 2013 r.). Odnotowany w IV kw. 2011 r. zysk netto obejmował kwotę 220,8 mln zł wynikającą z wspomnianego powyżej odwrócenia odpisów aktualizujących.

_ Odnotowana w I kw. 2012 r. strata netto wynika głównie z kosztów projektu integracji, amortyzacji od wyższej - w wyniku akwizycji i odwrócenia odpisów aktualizacyjnych - wartości aktywów oraz odsetek od nowych kredytów bankowych. Oczekujemy, że w II kw. 2012 r. wynik netto pozostanie ujemny ze względu na koszty programu zwolnień grupowych, a zysk netto pojawi się począwszy od III kw. 2012 r. dzięki poprawie marży EBITDA związanej z realizacją synergii _ - powiedział cytowany w komunikacie Jon Eastick, dyrektor finansowy Netii.

Zysk operacyjny grupy w pierwszym kwartale 2012 roku wyniósł 4,1 mln zł (nie uwzględniając pozycji jednorazowych zysk operacyjny wyniósł 13,0 mln zł) wobec 26,1 mln zł rok wcześniej (26,2 mln zł przy wyłączeniu pozycji jednorazowych). Konsensus przewidywał zysk operacyjny na poziomie 19,1 mln zł.

_ Niższy rok-do-roku zysk operacyjny jest spowodowany, zgodnie z oczekiwaniami, wzrostem poziomu amortyzacji związanym z akwizycjami oraz odwróceniem odpisów aktualizujących przez Dotychczasową Netię w IV kw. 2011 r _ - podała spółka.

Przychody grupy wyniosły w pierwszym kwartale 2012 roku wzrosły o 36 proc. do 544,3 mln zł wobec 401,2 mln zł rok wcześniej i były zgodne z konsensusem zakładającym 542,6 mln zł przychodów.

Wyniki Grupy Dialog i spółki Crowley, konsolidowane po raz pierwszy przez pełen kwartał w ramach Nowej Netii, przyczyniły się do wzrostu przychodów odpowiednio o 124,2 mln zł oraz 23,6 mln zł. Wzrost przychodów w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw Dotychczasowej Netii o 10 proc. rok-do-roku został wyrównany przez słabszy wynik w segmencie klientów indywidualnych i segmencie usług dla innych operatorów.

Skorygowany zysk EBITDA za I kw. 2012 r. wyniósł 133,0 mln zł, wykazując wzrost o 31 proc. w stosunku do I kw. 2011 r. oraz o 23 proc. w stosunku do IV kw. 2011 r. Skorygowany zysk EBITDA Grupy Dialog i Crowley'a wyniósł w I kw. 2012 r. odpowiednio 37,8 mln zł oraz 5,7 mln zł. Marża skorygowanego zysku EBITDA w I kw. 2012 r. wyniosła 24,4 proc. w porównaniu do 25,3 proc. w I kw. 2011 r. oraz 25,4 proc. w IV kw. 2011 r.

Skonsolidowany zysk EBITDA wyniósł w I kw. 2012 r. 124,1 mln PLN wykazując wzrost o 22 proc. w stosunku do I kw. 2011 r. oraz spadek o 61 proc. w stosunku do IV kw. 2011 r.

Zyski jednorazowe odzwierciedlone w poziomie zysku EBITDA w IV kw. 2011 r. wynikały z odwrócenia odpisów aktualizujących w kwocie 220,8 mln zł.

Koszty jednorazowe związane były głównie z kosztami integracji Grupy Dialog i spółki Crowley, które wyniosły 6,0 mln zł w I kw. 2012 r. oraz 1,1 mln zł w IV kw. 2011 r., kosztami restrukturyzacji, dotyczącymi w I kw. 2012 r. głównie Grupy Dialog w wysokości 2,6 mln zł wobec 0,5 mln zł w IV kw. 2011 r. oraz kosztami projektów akwizycyjnych, które zamknęły się kwotą 0,2 mln zł w I kw. 2012 r., 6,7 mln zł w IV kw. 2011 r. oraz 0,1 mln zł w I kw. 2011 r.

Marża zysku EBITDA za I kw. 2012 r. wyniosła 22,8 proc. w porównaniu do 25,3 proc. marży zysku odnotowanej w I kw. 2011 r. oraz 74,5 proc. w IV kw. 2011 r.

Spółka podała, że zamierza zawiązać rezerwy na poczet zwolnień grupowych, zaplanowanych na 2012 r. na poziomie 519 etatów i ogłoszonych w związku z procesem integracji Grupy Dialog oraz Crowley Data Poland w ramach Nowej Netii, bezpośrednio po sfinalizowaniu planów redukcji zatrudnienia w II kw. 2012 r.

Środki finansowe na koniec marca 2012 r. wyniosły 159,5 mln zł, co stanowi wzrost o 3,1 mln PLN w stosunku do ich poziomu z 31 grudnia 2011 r., natomiast dług zaciągnięty na potrzeby akwizycji Grupy Dialog wyniósł 644,1 mln zł, co stanowiło spadek o 51,0 mln zł w stosunku do poziomu zadłużenia z dnia 31 grudnia 2011 r. Tym samym dług netto wyniósł 484,5 mln PLN w porównaniu do 538,7 mln zł w grudniu 2011r., a dźwignia finansowa stanowiła wielokrotność 0,8x skorygowanego zysku EBITDA prognozowego na 2012 r.

Spółka osiągnęła dodatnie przepływy wolnych środków pieniężnych na poziomie operacyjnym (OpFCF) w I kw. 2012 r. OpFCF zdefiniowany jako skorygowany zysk EBITDA pomniejszony o wartość inwestycji kapitałowych wyłączając nabycia sieci ethernetowych, wyniósł 73,1 mln zł w I kw. 2012 r. w stosunku do 60,6 mln zł w I kw. 2011 r. oraz 29,1 mln zł za IV kw. 2011 r.

W I kw. 2012 r. został spłacony kredyt odnawialny w kwocie 50,0 mln zł wraz z 13,0 mln zł odsetek naliczonych od kredytów bankowych zaciągniętych na sfinansowanie akwizycji Grupy Dialog w grudniu 2011 r.

Liczba usług (RGU) na dzień 31 marca 2012 r. wyniosła 2.793.068 w porównaniu do 2.789.274 na koniec grudnia 2011 r. oraz 2.728.078 na koniec marca 2011 r.

Netia prognozuje, iż na koniec 2012 r. osiągnie poziom 2.900.000 usług.

Liczba usług telewizyjnych na 31 marca 2012 r. wyniosła 61.804, co stanowiło wzrost o 35 proc. r/r i 22 proc. kw/kw.

Liczba usług szerokopasmowych wzrosła do 912.408 na dzień 31 marca 2012 r., co stanowiło wzrost o 6 proc. z poziomu 860.697 na 31 marca 2011 r. oraz o 0,1 proc. z poziomu 911.570 na dzień 31 grudnia 2011 r.

Netia szacuje, że łączny udział w rynku stacjonarnych usług szerokopasmowych Nowej Netii wzrósł do 14,3 proc. z 14,1 proc. na dzień 31 marca 2011 r.

W I kw. 2012 r. Netia odnotowała 838 przyłączeń netto stacjonarnych usług szerokopasmowych (wykazując organicznie spadek netto o 2.723 z wyłączeniem akwizycji ethernetowych) w porównaniu do 21.054 przyłączeń netto w I kw. 2011 r.

Netia szacuje, że łączny udział w rynku stacjonarnych usług głosowych Nowej Netii (własna sieć, WLR i LLU) wzrósł w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy do20 proc. z pro forma 19 proc. Baza klientów usług głosowych Netii wyniosła 1.727.829 na dzień 31 marca 2012 r. w porównaniu do 1.778.185 na dzień 31 marca 2011 r. oraz 1.744.723 na dzień 31 grudnia 2011 r. W I kw. 2012 r.

Na dzień 31 marca 2012 r. Netia posiadała około 550.000 gospodarstw domowych w zasięgu sieci miedzianej VDSL, około 112.000 gospodarstw domowych w zasięgu sieci optycznej (PON) oraz około 146.000 gospodarstw domowych w zasięgu szybkiej sieci ethernetowej oraz sieci światłowodowej FTTB.

Liczba usług mobilnych na dzień 31 marca 2012 r. wyniosła 30.446 w odniesieniu do mobilnych usług szerokopasmowych oraz 60.581 w odniesieniu do mobilnych usług głosowych, wykazując wzrost w obu kategoriach odpowiednio z poziomu 9.277 i 34.081 usług oferowanych na dzień 31 marca 2011 r. oraz odpowiednio z poziomu 30.267 oraz 52.002 usług świadczonych na dzień 31 grudnia 2011 r.

Tagi: net, pro, giełda, wiadomości, gospodarka, giełda na żywo
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz