Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Petrolinvest wyemituje nowe akcje

0
Podziel się:

Zarząd spółki Petrolinvest podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego.

Petrolinvest wyemituje nowe akcje
(spółka)
bEJsWwCt

*Zarząd spółki Petrolinvest podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję 2.778.991 akcji serii Q o wartości nominalnej 10 zł każda i cenie emisyjnej 46,0114 zł oraz uchwałę o podwyższeniu kapitału poprzez emisję 600.000 akcji serii R o wartości nominalnej 10 zł każda i cenie emisyjnej 39,69 zł, za wyemitowane wcześniej warranty uprawniające do objęcia akcji odpowiednio przez Prokom Investments oraz GEM Global Yield Fund, wynika z komunikatu Petrolinvest. *

Natomiast NWZ tej spółki zdecydowało o emisji kolejnych serii warrantów uprawniających do objęcia 1,3 mln akcji serii O po 60 i 1,2 mln akcji serii P po cenie określonej przez zarząd.

Emisja 2,78 mln akcji serii Q nastąpiła w związku z otrzymanym wezwaniem złożonym przez Prokom Investments, a emisja 0,6 mln akcji serii R w związku z realizacją umowy zawartej z GEM Global Yield Fund. W obu przypadkach wcześniej zarząd zdecydował o emisji warrantów uprawniających do objęcia tych emisji.

bEJsWwCv

_ Akcje serii Q zostaną zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej Prokom Investments. Wpłaty na akcje serii Q w pełnej wysokości zostaną dokonane poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności przed dniem zgłoszenia podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego, w terminie i w sposób określony w umowie objęcia akcji serii Q _ - czytamy w uchwale. Z kolei akcje serii R zostaną zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej GEM Global Yield Fund Limited. Wpłaty na te akcje w pełnej wysokości zostały dokonane.

Zarówno akcje serii Q, jak i serii R będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od 1 stycznia 2009 roku, a zarząd spółki wystąpi z wnioskiem o dopuszczenie oraz wprowadzenie akcji jednej i drugiej serii do obrotu regulowanego.

W odrębnym komunikacie, Petrolinvest poinformował, że NWZ spółki podjęło w piątek uchwałę w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru oraz emisji 1,3 mln imiennych warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru.

_ Jeden warrant subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia jednej akcji serii O _ - czytamy w uchwale, w której podano także, iż prawa do objęcia akcji serii O wynikające z warrantów będą mogły być zrealizowane do 30 kwietnia 2013 r.

bEJsWwCB

_ Warranty subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej GEM Global Yield Fund Limited z siedzibą w George Town, Grand Cayman, Kajmany (GEM) _ - czytamy dalej.

Walne zgromadzenie upoważniło zarząd spółki m.in. do zaoferowania mniejszej liczby warrantów, wydawania warrantów w odrębnych seriach, a także określenia szczegółowych terminów ich wydawania oraz innych warunków ich emisji, które zarząd uzna za stosowne.

_ Warunkowe podwyższenie kapitału poprzez emisję akcji serii O oraz emisja warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii O ma na celu pozyskanie środków finansowych przeznaczonych na finansowanie dalszej działalności spółki w zakresie poszukiwania i wydobywania węglowodorów w Kazachstanie. W ocenie zarządu, podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję akcji stanowi, w obecnej sytuacji spółki, optymalne źródło pozyskania kapitału. Aktualna sytuacja na rynku kapitałowym oraz zamiar wykonania umowy zawartej przez Spółkę w dniu 29 kwietnia 2009 r. z GEM oraz GEM Investments Advisers, Inc. uzasadniają wyłączenie w całości prawa poboru akcjonariuszy w stosunku do Akcji Serii O _ - czytamy w uzasadnieniu zarządu do uchwały.

Zarząd podał, że wysokość ceny emisyjnej akcji serii O ustalona zostanie przez zarząd spółki zgodnie z postanowieniami umowy z GEM i wyniesie 60 złotych za jedną akcję, przy czym cena ta może ulec zmianie w przypadkach określonych w umowie.

bEJsWwCC

Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki podjęło także uchwałę o emisji 1,2 mln warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru oraz w sprawie warunkowego podwyższenie kapitału o kwotę nie większą niż 12 mln zł poprzez emisję nie więcej niż 1,2 mln akcji serii P, o wartości nominalnej 10 zł każda.

_ Jeden warrant subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia jednej akcji serii P _ - czytamy w przyjętej uchwale.

Warranty subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej podmiotom wybranym przez zarząd spółki, z zastrzeżeniem, że podmiotów tych będzie mniej niż 100. Cenę emisyjna akcji serii P określi zarząd, podano także.

Petrolinvest miał 104,52 mln zł skonsolidowanej straty przypadającej na akcjonariuszy jednostki dominującej w I kw. 2009 r. wobec 2,23 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody wyniosły odpowiednio 18,68 mln zł wobec 41,19 mln zł.

bEJsWwCD
bEJsWwCW
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)