Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Zysk netto Vistuli spadł o 90 procent

0
Podziel się
Zysk netto Vistuli spadł o 90 procent
(vistula/materiały prasowe)
bEgyVlCd

Spółka odzieżowa Vistula Group miała 1,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2010 roku wobec 16,89 mln zł zysku rok wcześniej,

Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 23,27 mln zł wobec 40,23 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 353,92 mln zł wobec 408,40 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w 2010 roku spółka miała 0,80 mln zł straty netto wobec 28,84 mln zł zysku rok wcześniej.

bEgyVlCf
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2010 2009 2010 2009
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 353 921 408 402 88 384 101 989
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 23 265 40 229 5 810 10 046
III. Zysk (strata) brutto 1 558 11 107 389 2 774
IV. Zysk (strata) netto 1 663 16 894 415 4 219
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 656 28 661 2 661 7 157
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 274 -15 494 -1 817 -3 869
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 162 -19 368 40 -4 837
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 3 544 -6 201 885 -1 549
IX. Aktywa, razem 642 990 651 010 162 359 164 384
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 341 963 353 904 86 348 89 363
XI. Zobowiązania długoterminowe 177 757 205 635 44 885 51 924
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 127 962 103 151 32 311 26 046
XIII. Kapitał własny 301 027 297 106 76 011 75 021
XIV. Kapitał zakładowy 24 541 24 541 6 197 6 197
XV. Liczba akcji (w szt.) 111 551 355 111 551 355 111 551 355 111 551 355
XVI. Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 119 615 022 119 615 022 119 615 022 119 615 022
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,01 0,16 0,00 0,04
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,01 0,14 0,00 0,03
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,70 2,66 0,68 0,65
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,52 2,48 0,64 0,60
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - -
bEgyVlCl

| |
| --- |

bEgyVlCG
giełda
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)