Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Wybierz spółkę:
    
Spółka: CYFROWY POLSAT S.A.
Tytuł: Skonsolidowany raport roczny RS
Okres: (rodzaj emitenta)
Data utworzenia: 2017-03-16
Załączniki

Podpisy wszystkich członków zarządu
DataNazwiskoStanowisko
2017-03-16 Tobias Solorz Prezes Zarządu
2017-03-16 Katarzyna Ostap-Tomann Członek Zarządu
2017-03-16 Dariusz Działkowski Członek Zarządu
2017-03-16 Tomasz Gillner-Gorywoda Członek Zarządu
2017-03-16 Aneta Jaskólska Członek Zarządu
2017-03-16 Agnieszka Odorowicz Członek Zarządu
2017-03-16 Maciej Stec Członek Zarządu


Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
DataNazwiskoStanowisko
- -

Raport roczny 2016
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
>w mln. zł w tys. EUR
2016 2015 2016 2015
przychody ze sprzedaży usług, produktów, towarów i materiałów 9,73 9,82 2,23 2,25
przychody detaliczne od klientów indywidualnych i biznesowych 6,33 6,55 1,45 1,50
przychody hurtowe 2,47 2,60 565,30 595,30
przychody ze sprzedaży sprzętu 850,80 583,40 195 133,70
pozostałe przychody ze sprzedaży 87,60 89,60 20,10 20,50
koszty operacyjne -8,07 -7,87 -1,85 -1,80
koszty kontentu -1,11 -1,07 -255,40 -244,30
koszty dystrybucji, marketingu, obsługi i utrzymania klienta -827,80 -802,60 -189,70 -184
amortyzacja, utrata wartości i likwidacja -1,97 -1,70 -451,90 -389,50
koszty techniczne i rozliczeń międzyoperatorskich -1,94 -2,14 -444,40 -490,80
wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników -570,50 -550,20 -130,80 -126,10
koszt własny sprzedanego sprzętu -1,35 -1,33 -310,50 -305,50
koszty windykacji, odpisów aktualizujących wartość należności -46,90 -62,60 -10,80 -14,30
inne koszty -245 -213,50 -56,20 -48,90
pozostałe przychody operacyjne, netto 8,80 30,70 2 7
zysk z działalności operacyjnej 1,67 1,99 382,60 455,20
zyski i straty z działalności inwestycyjnej -69,80 8,60 -16 2
koszty finansowe -566,10 -664,60 -129,80 -152,30
udział w zysku wspólnego przedsięwzięcia wycenianego metodą praw własności 0 2,60 0 0,60
zysk brutto 1,03 1,33 236,90 305,40
podatek dochodowy -12,40 -169 -2,80 -38,70
zysk netto 1,02 1,16 234 266,70
zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 1,04 1,16 238,70 266,70
strata netto przypadająca na akcjonariuszy niekontrolujących -20,30 0 -4,70 0
podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję w złotych (nie w milionach 1,60 1,82 0,37 0,42
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
>w mln. zł w tys. EUR
2016 2015 2016 2015
środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 2,88 2,89 661,20 661,90
środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1,33 -726,60 -304,20 -166,60
środki pieniężne netto z działalności finansowej -1,75 -2,39 -400,50 -547,10
wolne przepływy środków pieniężnych (1 1,56 1,30 356,90 299
zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -189,50 -225,60 -43,40 -51,70
INNE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
>w mln. zł w tys. EUR
2016 2015 2016 2015
wynik ebitda(2 3,64 3,69 834,60 844,70
marża wyniku ebitda 37,40 37,50 37,40 37,50
marża ebit 17,20 20,20 17,20 20,20
wydatki inwestycyjne, netto(3 580,90 566,20 133,20 129,80
skonsolidowany bilans, na dzień 312 016 312 015 312 016 312 015
środki pieniężne i ich ekwiwalenty (4 1,34 1,52 302,10 344,40
aktywa 27,73 26,49 6,27 5,99
zobowiązania długoterminowe 12,67 7,77 2,86 1,76
finansowe zobowiązania długoterminowe 11,16 6,38 2,52 1,44
zobowiązania krótkoterminowe 3,68 8,47 832,10 1,91
finansowe zobowiązania krótkoterminowe 1,32 6,01 297,80 1,36
kapitał własny 11,38 10,25 2,57 2,32
kapitał zakładowy 25,60 25,60 5,80 5,80
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
Statystyka sesji
Największe Wzrosty
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
BALTONA 2,28 +15,74 0,25
BUMECH 0,86 +14,67 4,05
TRITON DEVELOPMENT 3,77 +8,33 0,01
Największe Spadki
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
DREWEX 1,00 -13,79 0,01
RAFAMET 13,10 -7,55 0,05
4FUN MEDIA 7,26 -7,40 0,05