Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Wybierz spółkę:
    
Spółka: LENTEX
Tytuł: Skonsolidowany raport roczny RS
Okres: (rodzaj emitenta)
Data utworzenia: 2017-03-17
Załączniki

Podpisy wszystkich członków zarządu
DataNazwiskoStanowisko
2017-03-17 Wojciech Hoffmann Prezes Zarządu
2017-03-17 Barbara Trenda Członek Zarządu
2017-03-17 Adrian Grabowski Członek Zarządu


Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
DataNazwiskoStanowisko
2017-03-17 Olga Słabkowska-Mazik Główna Księgowa

Raport roczny 2016
Skonsolidowany raport roczny RS
>w tys. zł w tys. EUR
2016 2015* 2016 2015*
przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów** 488 029 326 021 111 532 77 906
ebitda (wynik operacyjny + amortyzacja)** 77 377 54 252 17 683 12 964
zysk/strata ze sprzedaży** 149 671 105 449 34 205 25 198
zysk (strata) z działalności operacyjnej (ebit)** 59 230 39 449 13 536 9 427
zysk (strata) brutto** 58 188 87 584 13 298 20 929
zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej 48 627 79 733 11 113 19 053
zysk (strata) netto na działalności zaniechanej 25 326 9 331 5 788 2 230
zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy 73 953 89 064 16 901 21 283
zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 68 068 77 007 15 556 18 402
przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 52 541 82 181 12 007 19 638
przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 30 232 -41 319 6 909 -9 874
przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -50 823 -55 093 -11 615 -13 165
przepływy pieniężne netto - razem 31 950 -14 231 7 302 -3 401
średnioważona liczba akcji zwyklych spółki dla celów wyliczenia wskaźnika zysku na akcję w sztukach 53 070 797 54 146 106 53 070 797 54 146 106
zysk na jedną akcję*** 1,28 1,42 0,29 0,34
średnioważona liczba akcji rozwodnionych dla celów wyliczenia wskaźnika zysku rozwodnionego na akcję w sztukach 53 070 797 54 146 106 53 070 797 54 146 106
rozwodniony zysk na jedna akcję*** 1,28 1,42 0,29 0,34
31,12 31,12 31,12 31,12
aktywa razem 631 948 662 723 142 845 155 514
zobowiązania 223 998 233 350 50 632 54 758
zobowiązania długoterminowe 117 669 72 349 26 598 16 977
zobowiązania krótkoterminowe 106 329 161 001 24 035 37 780
kapitał własny 407 950 429 373 92 213 100 756
kapitał podstawowy 20 032 22 258 4 528 5 223
liczba akcji 53 070 797 54 146 106 53 070 797 54 146 106
wartość księgowa na jedną akcję*** 7,69 7,93 1,74 1,86
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
Statystyka sesji
Największe Wzrosty
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
KERDOS GROUP 0,03 +50,00 0,00
MNI 0,05 +25,00 0,01
ADIUVO INVESTMENTS 12,45 +20,29 0,06
Największe Spadki
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
ZASTAL 0,32 -8,57 0,10
SETANTA 9,00 -7,22 0,00
AIRWAY MEDIX 0,78 -7,14 0,10