Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Wybierz spółkę:
    
Spółka: NEUCA
Tytuł: Skonsolidowany raport roczny RS
Okres: (rodzaj emitenta)
Data utworzenia: 2017-03-16
Załączniki

Podpisy wszystkich członków zarządu
DataNazwiskoStanowisko
2017-03-16 PIOTR SUCHARSKI PREZES ZARZĄDU
2017-03-16 GRZEGORZ DZIK WICEPREZES ZARZĄDU
2017-03-16 WITOLD ZIOBROWSKI WICEPREZES ZARZĄDU
2017-03-16 TOMASZ JÓZEFACKI WICEPREZES ZARZĄDU
2017-03-16 DARIUSZ DREWNICKI WICEPREZES ZARZĄDU


Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
DataNazwiskoStanowisko
2017-03-16 GRZEGORZ DZIK PREZES ZARZĄDU ACCEDIT Sp. z o.o.

Raport roczny 2016
Skonsolidowany raport roczny RS
>w tys. zł w tys. EUR
2016 2015 2016 2015
przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 7 077 194 6 945 703 1 617 386 1 659 746
zysk (strata) na działalności operacyjnej 139 106 119 391 31 791 28 530
zysk (strata) brutto 140 191 121 177 32 039 28 956
zysk (strata) netto 111 149 101 496 25 401 24 253
zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 111 727 101 284 25 534 24 203
przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 175 049 180 402 40 005 43 109
przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -77 582 -48 397 -17 730 -11 565
przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -101 059 -91 893 -23 096 -21 959
przepływy pieniężne netto, razem -3 592 40 112 -821 9 585
średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt. 4 407 897 4 437 185 4 407 897 4 437 185
liczba akcji na koniec okresu (w szt. 4 410 034 4 449 002 4 410 034 4 449 002
średnioważona rozwodniona liczba akcji (w szt. 5 070 612 5 163 538 5 070 612 5 163 538
zysk (strata) na jedną akcję (w zł/eur 25,35 22,83 5,79 5,45
rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/eur 22,03 19,62 5,03 4,69
31,12 31,12 31,12 31,12
aktywa razem 2 691 376 2 681 376 608 358 629 209
zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 103 792 2 153 187 475 541 505 265
zobowiązania długoterminowe 72 479 122 185 16 383 28 672
zobowiązania krótkoterminowe 2 031 313 2 031 002 459 158 476 593
kapitał własny 587 584 528 189 132 817 123 944
kapitał zakładowy 4 410 4 449 997 1 044
wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur 133,24 118,72 30,12 27,86
rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur 115,88 102,29 26,19 24
zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/eur 5,75 5 1,30 1,17
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
Statystyka sesji
Największe Wzrosty
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
PBG 0,32 +23,08 12,78
MNI 0,06 +20,00 0,01
MUZA 3,77 +14,24 0,01
Największe Spadki
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
KERDOS GROUP 0,04 -20,00 0,00
MORIZON SPOLKA AKCYJNA 1,24 -8,15 0,01
MAGNA POLONIA 0,28 -6,67 0,00