Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Wybierz spółkę:
    
Spółka: PUŁAWY
Tytuł: Raport roczny R
Okres: (rodzaj emitenta)
Data utworzenia: 2017-03-16
Załączniki

Podpisy wszystkich członków zarządu
DataNazwiskoStanowisko
2017-03-16 Jacek Janiszek Prezes Zarządu
2017-03-16 Krzysztof Homenda Wiceprezes Zarządu
2017-03-16 Andrzej Skwarek Wiceprezes Zarządu


Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
DataNazwiskoStanowisko

Raport roczny 2016
Raport roczny R
>w tys. zł w tys. EUR
2016 2015 2016 2015
przychody ze sprzedaży 2 860 140 3 451 751 653 642 824 831
zysk/(strata) brutto ze sprzedaży 741 242 897 698 169 400 214 514
zysk/(strata) brutto z działalnosci kontynuowanej 318 750 535 016 72 845 127 847
zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej 273 342 468 214 62 468 111 884
zysk/(strata) netto za okres 273 342 468 214 62 468 111 884
całkowity dochód za okres 269 518 465 685 61 594 111 280
ilość akcji (w szt. 19 115 000 19 115 000 19 115 000 19 115 000
zysk/(strata) netto na jedną akcję zwykłą (w pln/eur 14,30 24,49 3,27 5,85
przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 548 892 687 787 125 441 164 354
przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -385 065 -650 064 -88 001 -155 340
przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -199 382 -136 876 -45 566 -32 708
zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -35 555 -99 153 -8 126 -23 694
31,12 31,12 31,12 31,12
aktywa trwałe 2 362 021 2 329 996 533 911 546 755
aktywa obrotowe 1 444 817 1 354 123 326 586 317 757
aktywa razem 3 806 838 3 684 119 860 497 864 512
zobowiązania długoterminowe 205 723 205 045 46 501 48 116
zobowiązania krótkoterminowe 549 070 495 840 124 112 116 353
kapitał własny 3 052 045 2 983 234 689 884 700 043
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
Statystyka sesji
Największe Wzrosty
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
KERDOS GROUP 0,03 +50,00 0,00
MNI 0,05 +25,00 0,01
ADIUVO INVESTMENTS 12,45 +20,29 0,06
Największe Spadki
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
ZASTAL 0,32 -8,57 0,10
SETANTA 9,00 -7,22 0,00
AIRWAY MEDIX 0,78 -7,14 0,10