Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Wybierz spółkę:
    
Spółka: SERINUS ENERGY INC.
Tytuł: Skonsolidowany raport roczny RS
Okres: za rok obrotowy 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-12-31
Data utworzenia: 2017-03-17
Załączniki

Podpisy wszystkich członków zarządu
DataNazwiskoStanowisko
2017-03-16 Jeffrey Auld Prezes i Dyrektor Generalny (CEO)


Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
DataNazwiskoStanowisko

Raport roczny 2016
Skonsolidowany raport roczny RS
>w tys. zł w tys. EUR
2016 2015 2016 2015
przychody ze sprzedaży ropy naftowej i gazu ziemnego pomniejszone o koszty należności koncesyjnych 55 456 87 167 12 673 20 832
koszty ogólnego zarządu -33 016 -26 485 -7 545 -6 330
płatności w formie akcji własnych -337 -2 939 -77 -702
koszty odsetkowe i przyrost wartości -16 925 -18 058 -3 868 -4 316
strata netto -230 865 -181 259 -52 760 -43 319
VI. Strata netto na jedną akcję (USD/EUR/PLN) - podstawowa i rozwodniona
>w tys. zł w tys. EUR
2016 2015 2016 2015
- z działalności kontynuowanej -1,39 -2,50 -0,32 -0,60
- z działalności zaniechanej -1,59 0,15 -0,36 0,04
średnia ważona liczba akcji (w szt. 78 629 941 78 627 711 78 629 941 78 627 711
przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -5 694 47 713 -1 301 11 403
przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -108 762 48 680 -24 855 11 634
przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 86 020 -93 356 19 658 -22 311
bilans - poniższe pozycje pokazane są wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. (kolumna 1. i 3.) oraz na dzień 31 grudnia 2015 r. (kolumna 2. i 4. 31,12 31,12 31,12 31,12
aktywa obrotowe razem* 44 831 284 487 10 134 66 747
aktywa trwałe razem* 393 264 438 053 88 899 102 776
aktywa razem 438 094 722 540 99 033 169 523
zobowiązania krótkoterminowe razem* 205 612 328 353 46 479 77 039
zobowiązania długoterminowe razem 216 812 213 937 49 011 50 194
kapitał zakładowy razem 1 439 528 1 344 046 325 410 315 341
kapitał własny razem 15 671 180 250 3 542 42 290
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
Statystyka sesji
Największe Wzrosty
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
SLEEPZ AG 7,00 +8,53 0,00
VOXEL 21,60 +8,00 0,79
SYGNITY 3,23 +7,67 0,02
Największe Spadki
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
IMMOFINANZ AG 7,71 -9,40 0,00
PRAIRIE MINING LIMITED 1,56 -6,02 0,13
MENNICA 20,20 -5,61 0,05