Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Wybierz spółkę:
    
Spółka: SWISSMED
Tytuł: Skonsolidowany raport półroczny PSr
Okres: (rodzaj emitenta)
Data utworzenia: 2017-12-20
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę
DataNazwiskoStanowisko
2017-12-20 Roman Walasiński Prezes Zarządu

Skonsolidowany raport półroczny PSr
>w tys. w tys. EUR
półrocze / 2017 półrocze / półrocze / 2017 półrocze /
wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych 1,04 1,04 1,04 1,04
przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług 19 999 17 640 4 716 4 032
zysk (strata) z działalności operacyjnej 321 -659 76 -151
zysk (strata) przed opodatkowaniem -684 -1 677 -161 -383
zysk (strata) netto -1 152 -1 739 -272 -397
zysk (strata) netto, przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego -1 202 -1 828 -283 -418
zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 0 0 0 0
całkowite dochody ogółem -1 152 -1 739 -272 -397
przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 117 482 499 110
przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -519 -1 024 -122 -234
przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 698 -2 288 -400 -523
przepływy pieniężne netto razem -100 -2 830 -24 -647
wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej 30 31 30 31
aktywa razem 54 783 55 642 12 713 13 186
zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 45 386 45 093 10 533 10 686
zobowiązania długoterminowe 35 156 35 951 8 159 8 520
zobowiązania krótkoterminowe 10 230 9 142 2 374 2 166
kapitał własny 9 397 10 549 2 181 2 500
kapitał własny przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 9 566 10 768 2 220 2 552
kapitał akcyjny 61 182 61 182 14 198 14 499
średnia ważona liczba akcji 6 118 223 6 118 223 6 118 223 6 118 223
zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą (zł/eur -0,19 -0,28 -0,04 -0,07
wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur 1,54 1,72 0,36 0,08
wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych 1,04 1,04 1,04 1,04
przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług 10 574 8 225 2 494 1 880
zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 126 -2 163 -266 -494
zysk (strata) przed opodatkowaniem -1 785 -2 867 -421 -655
zysk (strata) netto -2 088 -2 838 -492 -649
zysk (strata) netto, przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego -2 088 -2 838 -492 -649
przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 385 -1 292 91 -295
przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -410 -770 -97 -176
przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -495 -751 -117 -172
przepływy pieniężne netto razem -520 -2 813 -123 -643
wybrane dane jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej 30 31 30 31
aktywa razem 37 012 37 565 8 589 8 902
zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 26 124 24 589 6 063 5 827
zobowiązania długoterminowe 15 875 16 035 3 684 3 800
zobowiązania krótkoterminowe 9 757 8 233 2 264 1 951
kapitał własny 10 888 12 976 2 527 3 075
kapitał własny przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 10 888 12 976 2 527 3 075
kapitał akcyjny 61 182 61 182 14 198 14 499
średnia ważona liczba akcji 6 118 223 6 118 223 6 118 223 6 118 223
zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą (zł/eur -0,34 -0,46 -0,08 -0,11
wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur 1,78 2,12 0,41 0,10
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
Statystyka sesji
Największe Wzrosty
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
PZ Cormay SA 1,21 +17,48 3,20
Qumak SA 1,67 +12,84 0,58
Magna Polonia SA 0,34 +9,68 0,00
Największe Spadki
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
Coal Energy SA 0,40 -14,89 0,00
Alta SA 2,92 -8,75 0,01
Awbud SA 1,05 -8,70 0,01