Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

STOPA BEZROBOCIA

 

 

Data stopa bezrobocia liczba bezrobotnych nowi bezrobotni
wartość Zm. [%] wartość Zm. [%] wartość Zm. [%]
2017-06-01 7,10 -4,05 0,00 +0,00 0,00 +0,00
2017-05-01 7,40 -3,90 1202,00 143,00
2017-04-01 7,70 -4,94 0,00 0,00
2017-03-01 8,10 -4,71 0,00 0,00
2017-02-01 8,50 -1,16 0,00 +0,00 0,00 +0,00
2017-01-01 8,60 +3,61 1335200,00 +0,00 190300,00 +0,00
2016-12-01 8,30 +1,22 1335200,00 +1,64 190300,00 +5,43
2016-11-01 8,20 +0,00 1313600,00 +0,43 180500,00 -2,85
2016-10-01 8,20 -1,20 1308000,00 -1,22 185800,00 -8,11
2016-09-01 8,30 -2,35 1324100,00 -1,69 202200,00 +21,22
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny

 

 

Definicja bezrobocia

 

Bezrobocie to zjawisko polegające na tym, że pewna część ludzi zdolnych do pracy, poszukujących pracy i akceptujących istniejący poziom wynagrodzenia nie znajduje zatrudnienia. Natomiast według Międzynarodowej Organizacji Pracy, której definicję bezrobocia honorują badania statystyczne prowadzone w krajach Europy w ramach systemu Eurostat, osoba bezrobotna to ta, która w tygodniu, w którym przeprowadzono badanie, nie wykonywała pracy zarobkowej dłużej niż przez godzinę. Bezrobocie można rozpatrywać w skali makro i mikro. Z bezrobociem w skali makro mamy do czynienia w sytuacji, gdy na określonym obszarze geograficznym znaczna liczba osób zdolnych do podjęcia pracy pozostaje poza zatrudnieniem. Natomiast bezrobociem w skali mikro jest utrata pracy z powodu braku kwalifikacji lub innych umiejętności pozwalających objąć i utrzymać stanowisko.Podstawowym miernikiem poziomu bezrobocia jest stopa bezrobocia, czyli ukazywana w procentach relacja pomiędzy liczbą zarejestrowanych osób bezrobotnych a liczbą osób czynnych zawodowo (to jest zdolnych w prawnie określonych warunkach do podjęcia pracy). Ta ostatnia grupa obejmuje wszystkich zdolnych do pracy w wieku od 15 do 65 (kobiety do 60) roku życia - to znaczy także bezrobotnych. Osoby nie osiągające lub przekraczające wymienione granice wieku stanowią odrębne kategorie, nie związane z pojęciami bezrobocia

 

Rodzaje bezrobocia

 

W zależności od przyczyn występowania wyróżnia się:


  • bezrobocie strukturalne, wynika z nieaktywności struktury podaży siły roboczej i popytu na nią na rynku pracy. Wynikać może również z szybkich zmian strukturalnych zachodzących w gospodarce, za którymi nie nadąża szkolnictwo zawodowe i ogólne. Bezrobocie strukturalne występuje także, gdy zasoby kapitałowe są niewystarczalne dla zatrudnienia zasobów pracy
  • bezrobocie technologiczne wynika z postępu technicznego, automatyzacji i mechanizacji procesów wytwórczych, które mają charakter praco-oszczędny. Pojawia się, gdy tempo wzrostu gospodarczego jest niskie, a inwestycje mają charakter modernizacyjny, prowadząc do wzrostu i unowocześnienia produkcji przy spadku zatrudnienia,
  • bezrobocie koniunkturalne wywoływane jest spadkiem popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego, który powoduje zbyt małe wykorzystanie zdolności produkcyjnych przedsiębiorstw. Poziom popytu jest poddany stałym wahaniom cyklu koniunkturalnego, jakim podlega gospodarka. W fazach wysokiej koniunktury popyt rozszerza się i bezrobocie spada nawet do poziomu bezrobocia naturalnego
  • bezrobocie frykcyjne jest rezultatem ruchu zatrudnionych na rynku pracy; dotyczy ludzi zmieniających zawód, pracę, przenoszących się do innej miejscowości;
  • bezrobocie sezonowe jest efektem wahań aktywności gospodarczej w różnych porach roku, spowodowanych zmianą warunków klimatycznych

 

W zależności od formy występowania wyróżnia się:


  • bezrobocie krótkookresowe - do 3 miesięcy bez zatrudnienia.
  • bezrobocie średniookresowe - od 3 do 12 miesięcy bez zatrudnienia.
  • bezrobocie długookresowe - dotyczy osób pozostających bez pracy od 6 do 12 miesięcy. Może przekształcić się w bezrobocie długotrwałe, ponieważ dłuższe pozostawanie bez pracy powoduje zmniejszenie szans na ponowne zatrudnienie.
  • bezrobocie ukryte to pewna - nieokreślona - liczba osób, które w myśl ustawy nie mogą zarejestrować się jako bezrobotne, albo wykonywana przez nich praca nie jest niezbędna z punktu widzenia zatrudniającego. Występuje głównie na wsi (nadmiar rąk do pracy, dawniej - przerost administracji).
  • bezrobocie rejestrowane to liczba osób bezrobotnych, czyli posiadających określone w ustawie cechy i zarejestrowanych w urzędach pracy.

Przyczyny bezrobocia

 

  • likwidacja niektórych gałęzi przemysłu np. górnictwa
  • zmniejszenie popytu na konkretne dobra czy usługi
  • ograniczanie produkcji
  • brak informacji o miejscach pracy
  • brak mobilności
  • przeniesienie zakładu do innego rejonu
  • niedostosowane do potrzeb rynku wykształcenia pracowników
  • zmiany w technologii
  • wysokie obciążenia fiskalne

Skutki bezrobocia


  • niewykorzystany, nieproduktywny potencjał ludzki
  • znaczne koszty materialne związane z utrzymaniem bezrobotnych oraz służb zajmujących się ich problemami i obsługą
  • spadek dochodów rodzin, rozszerzenie się społecznych kręgów ubóstwa
  • degradacja psychiczna i moralna osób pozostających bez pracy (poczucie beznadziejności, pesymizm, uczucie społecznej bezużyteczności)
  • zjawiska patologii społecznej - alkoholizm, narkomania, przestępczość itd.
  • utrata kwalifikacji.
inflacja 1,5000 +850,00%
wykres inflacja
bezrobocie 7,1000 -39,83%
wykres bezrobocie
zarobki 4508,0800 +13,70%
wykres zarobki
pkb 104,0000 +0,68%
wykres pkb